Obec Březník
Obec Březník
Mapa webu
Verze pro seniory

Směrnice č. 16/2011


Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Březník

Směrnice č. 16/11

Květen 2011

Účinnost od 14. 5. 2011

 

Vypracoval: Ing. Ladislav Malach, starosta obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 13. 5. 2011, jako usnesení č. 28/2011

Smyslem této směrnice je stanovit zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Cílem je dosáhnout transparentnosti postupů, rovného zacházení a zákazu diskriminace


Čl. 1

Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákona“), tj. veřejných zakázek  Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, které odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek.

 

Čl. 2

Obecné zásady

Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Březník

 

Čl. 3

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s Â§ 18 odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v Â§ 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup:

 

Čl. 4

Kategorizace zakázek pro účely této směrnice

Kategorii 1 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby do 50 000,-  Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce do 250 000,- Kč bez DPH, včetně.

Kategorii 2 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby od hodnoty nad 50 000,- Kč a do 500 000,-  Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce nad 250 000,- Kč do 2 500 000,- Kč bez DPH, včetně..

Kategorii 3 tvoří veřejné zakázky na dodávky a služby nad 500 000,-  Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce nad 2 500 000,-  Kč bez DPH do hranice stanovené zákonem pro tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.


Čl. 5

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 1

Právo zadat zakázku malého rozsahu kategorie 1 dle č. 4 přísluší starostovi, v nepřítomnosti místostarostovi, obce. Výběrové řízení nemusí být provedeno.

Starosta nebo místostarosta obce odpovídá za to, že uchazeč jím oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě.

Starosta nebo místostarosta odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností.

Smluvní vztah je realizován formou objednávky. Objednávku podepisuje starosta nebo místostarosta obce.

Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

 

Čl. 6

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 2

Právo zadat zakázku malého rozsahu kategorie 2 dle č. 4 přísluší starostovi, v nepřítomnosti místostarostovi, obce. U těchto zakázek malého rozsahu vyzve starosta, nebo místostarosta, obce k podání nabídek minimálně dva dodavatele.

Starosta sestaví interní výběrovou komisi ve složení starosta, místostarosta obce a jeden z členů zastupitelstva obce jehož určí starosta a to s přihlédnutím k profesním znalostem zastupitele a charakteru zakázky. Je v kompetenci této komise vybrat vhodného dodavatele s nímž bude uzavřena smlouva a jež bude veřejnou zakázku realizovat. Komise rozhoduje hlasováním. V odůvodněných případech (časová tíseň, opakování stejných druhů prací a zkušeností s jejich dodavatelem, apod.)  se může výběrová komise shodnout na přímém zadání zakázky, výběrové řízení nemusí být provedeno

Takto sestavená komise odpovídá za to, že oslovený a vybraný uchazeč má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Komise odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností.

Smluvní vztah je realizován formou objednávky a nebo přímo uzavřením příslušné smlouvy. Objednávku a smlouvu podepisuje starosta nebo místostarosta obce.

Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

 

Čl. 7

Zadávání zakázek malého rozsahu kategorie 3

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu vyzve starosta, v nepřítomnosti starosty místostarosta, obce nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky.

Ve výzvě dle této směrnice se uvede zejména:

1.       identifikace zadavatele

2.       vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

3.       místo a doba plnění

4.       požadovaný obsah nabídky

5.       kritéria hodnocení nabídky

6.       doložení těchto dokladů:

a.       již při předložení nabídky:

  • prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doloží v kopii

b.       vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

  • prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu) včetně předložení výpisu s obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
  • čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
  • není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
  • v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek
  • čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný) čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

7.       platební podmínky

8.       způsob a místo podávání nabídek

9.       další požadavky a podmínky


Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů stanoví pětičlenná výběrová komise, kterou jmenuje starosta obce. Vedle starosty,  místostarosty a zastupitelů obce se jejími členy mohou stát i ostatní občané, kteří mají profesní vztah obdobný jako je charakter zadávané zakázky a budou ochotni v komisi pracovat.

Znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce OÚ a i na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.

Komise, jmenovaná dle předchozích článků, může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést „zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno nebo oslovení dodavatelé neměli „o zakázku“ zájem nebo by vzhledem k objemu „zakázky“ a malému množství vhodných dodavatelů či jiných důvodů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Komise o tom musí hlasovat jednomyslně.

 

Čl. 8

Vyhodnocení nabídek pro zakázky malého rozsahu kategorie 3

Komise, jmenovaná dle předchozího článku, otevře nabídky a sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a schválí nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností starosta obce.

Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

 

Čl. 9

Účinnost směrnice

Tato směrnice byla projednána a schválenu usnesením číslo 414/2010 na zasedání zastupitelstva obce Březník, dne 13. 5. 2011. Vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 14. 5.2011.

 

     

      Ing. Ladislav Malach                                                                                             Jaroslav Franěk
           starosta obce                                                                                                 místostarosta obce

Obec

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21
22
23 24
25 26
27 28 29 30 31
1 2

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google playApp Store

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.