MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Volby

Volby do zastupitelstev krajů 2020

 
volby 20
 
 
 

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, může příslušný obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje, v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu.

Ve volební místnosti volič volební komisi prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a odevzdá voličský průkaz.

Kde lze požádat

O voličský průkaz může volič požádat na obecním úřadu v místě svého trvalého bydliště.

Obecní úřad Březník, Březník 247 - kancelář účetní v pracovní době úřadu.
Kontaktní telefonní číslo 568 643 320.

Forma žádosti

·      osobně

·      písemně s úředně ověřeným podpisem voliče

·      elektronicky prostřednictvím datové schránky

Žádost NELZE zaslat e-mailem!

(při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva).

Termín podání žádosti

Žádost o voličský průkaz je možné podávat již nyní.

Osobně lze o voličský průkaz žádat nejpozději do 30. září 2020 do 16:00 hod.

Písemně a datovou schránkou je nutné odeslat žádost tak, aby byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do 25. září 2020 do 16:00 hod.

 

Termín a způsob vydání voličských průkazů

Voličské průkazy lze vydávat ihned.

Volič si může převzít voličský průkaz osobně, nebo mu bude zaslán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze předat i osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Další informace o volbách do zastupitelstev krajů, podmínkách hlasování a voličských průkazech zveřejňuje Ministerstvo vnitra České republiky na svých webových stránkách (odkaz zde).