MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Úřední deska

Vyvěšeno od - do Název Typ
2.3.2021 - 31.12.2021 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2021 Povinná
Místo: OÚ Březník, 10. 3. 2021, zač. 18:00 hod. Dodržovat příslušná nařízení vlády platná pro aktuální situaci v době konání zasedání! Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2021 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 10/2020 a RO 5. Výsledky inventarizace 2021 6. Schválení účetních uzávěrek obce a ZŠ 7. Rozpočet obce na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled 8. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce 9. Různé
Soubory: 2101_pozvanka_podpis.pdf
23.2.2021 - 31.12.2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Povinná
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce (na závazné ukazatele) pro rok 2021. Stěžejní úkol je uhradit, půjčkou, spoluúčast na financování Kanalizace a ČOV v obci. Z rezervy finančních prostředků roku 2020 budou hrazeny investice roku 2022 do Komunikace Za Branou a Rekonstrukce VO a MR v obci. Pokud ekonomická situace a následně daňová výtěžnost nepůjdou do velkých ztrát je možné ve spojení s prodejem pozemků Pod Hejlovýma realizovat i komunikaci a inženýrské sítě. Termín je reálný v roce 2024 resp. 2025, podle vývoje situace.
Soubory: 210223_strednedoby_vyhled_2025.pdf, 210223_navrh_rozpoctu_2021.pdf, 210223_rozpocet_2021_titl.pdf
9.2.2021 - 1.5.2021 OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Povinná
Soubory: 210209_sčítání lidu.pdf
15.1.2021 - 31.1.2021 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy Stanovení - přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450 (dále jen „žadatel“), podané dne 11. 1. 2021, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, čj.: KRPJ-94558-1/ČJ-2020-1600DP-AUG ze dne 9. 9. 2020, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou pro označení pracoviště žadatele při provádění údržbových a dalších prací podobného charakteru, dle přiložených obecných schémat B/1, B/2, B/5.1, B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/13 a C/14 uvedených v TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
Soubory: 210115_oop.pdf
11.1.2021 - 26.1.2021 Rozhodnutí - VN321-Kralice: úsek č. 28 – č. 57 kabelizace - veřejná vyhláška Povinná
Soubory: 210111_měú náměšť_vv.pdf
21.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 37/2020 Povinná
Soubory: 201221_ro_37.pdf
20.12.2020 - 19.1.2020 Informace z Vodárenské akciové k uzavírání smluv s občany Březníka za vodné a stočné a informace k cenám Povinná
Doplnění: Schůzka avizovaná na 19.1.2020 je vzhledem ke covidové situaci v jednání. O výsledku budeme včas informovat.
Soubory: průvodní dopis občanům_ březník.pdf
18.12.2020 - 31.1.2021 Rozpočtové opatření č. 36/2020 Povinná
Soubory: 201218_ro_36.pdf
16.12.2020 - 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Povinná
Soubory: 201216_vyhláška_tko.pdf
16.12.2020 - 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů Povinná
Soubory: 201216_vyhláška_psi.pdf
15.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 35/2020 Povinná
Soubory: 201215_ro_35.pdf
11.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 34/2020 Povinná
Soubory: 201211_ro_34.pdf
11.12.2020 - 31.12.2023 Rozpočtové provizorium na rok 2021 Povinná
Zastupitelstvo obce přijalo na svém posledním zasedání usnesení č. 46/2020, ve kterém upravuje hospodaření obce do doby schválení rozpočtu na rok 2021.
Soubory: 201211_provizorium.pdf
10.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 32/2020 Povinná
Soubory: 201210_ro_32.pdf
10.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 33/2020 Povinná
Soubory: 201210_ro_33.pdf
7.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 31/2020 Povinná
Soubory: 201207_ro_31.pdf
1.12.2020 - 31.12.2020 Oznámení o připravovaném zasedání 05/2020 zastupitelstva obce Březník Povinná
Místo jednání: OÚ Březník, datum: 10. 12. 2020, čas. 18:00 h Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2020 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 10/2020 a RO 5. Inventarizace 2020 6. Rozpočtové provizorium na rok 2021 7. Oprava DK U Bytovek 8. Žádost o dotaci na opravu MK 18C 9. Schválení strategického rozvojového dokumentu 10. Územní plán – info 11. Stanovení výše poplatku za uložení sítí v místních komunikacích 12. Smlouva spoluúčasti – Kanalizace a ČOV, dodatek finální cena 13. VŘ na půjčku spoluúčasti - parametry 14. OZV o místních poplatcích – navýšení ceny TKO na 800, ostatní OZV revize 15. Smlouvy o věcném břemenu – E.ON 16. Akce závěru roku
Soubory: 2005_pozvanka_podpis.pdf
1.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 30/2020 Povinná
Soubory: 201201_ro_30.pdf
30.11.2020 - 15.12.2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Povinná
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena firmou PROSIG, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, dne 16. 11. 2020, podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem VN321-Kralice: úsek č. 28 – č. 57 kabelizace na pozemku p.č. 1610/1, 1966/1, 1640/2, 1645, 1643, st. 531, 1966/2, 1640/5, 1646, 1964, 1641, 1642/2, 2004, 1642/1, 1963, 1593, 1962/2, 1990, 1565/106, 1590, 1591 vše katastrální území Kralice nad Oslavou a na pozemku p.č. 842, 3282, 841, 844, 840/2, 840/3, 840/1, 839/3, 839/5, 3293, 829/50, 788, 789, 790, 791, 792, 829/45, 696, 829/105, 693, 692, 829/44 vše katastrální území Březník. Jedná se o výstavbu distribuční soustavy elektrické energie napěťové hladiny VN 22 kV – umístění nového zemního kabelového vedení VN, které nahradí stávající nadzemní vedení VN.
Soubory: 201130_vv.pdf
30.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 29/2020 Povinná
Soubory: 201130_ro_29.pdf
25.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 28/2020 Povinná
Soubory: 201125_ro_28.pdf
23.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 27/2020 Povinná
Soubory: 201123_ro_27.pdf
6.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 26/2020 Povinná
Soubory: 201106_ro_26.pdf
2.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 25/2020 Povinná
Soubory: 201102_ro_25.pdf
2.11.2020 - 1.11.2050 Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - TJ Sokol Březník - 350 000 Kč Povinná
Soubory: 201102_smlouva_tj sokol.pdf
26.10.2020 - 9.11.2020 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina Povinná
Soubory: 201026_vv_kraj.pdf
20.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 24/2020 Povinná
Soubory: 201020_ro_24.pdf
14.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 23/2020 Povinná
Soubory: 201014_ro_23.pdf
5.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 22/2020 Povinná
Soubory: 201005_ro_22.pdf
3.10.2020 - 31.10.2020 Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva konané dne 2. a 3.10.2020 Informace
Z celkového počtu voličů v našem okrsku, který činil celkem 550 voličů, se do volební místnosti dostavilo 223 voličů s trvalým pobytem v Březníku. Volební účast na naší obci tedy dosáhla 40,55 %. Neplatný hlas volební komise zaznamenala jeden. Volební výsledky jsou následující: Na 1. místě se u nás umístilo ANO 2011 s 36,94 % a získalo 82 hlasů 2. ODS a Starostové pro občany získaly 13,51 % a 30 hlasů 3. Česká pirátská strana 10,81 % a 24 hlasů 4. KDU-ČSL získala 8,11 % a 18 hlasů 5. Svoboda a př. demokracie (SPD) získala 5,86 % a 13 hlasů 6. Starostové pro Vysočinu získalo 5,41 % a 12 hlasů 7. Komunistická str. Čech a Moravy získala 4,95 % a 11 hlasů 8. ROZUMNÍ - Petr Hannig získalo 4,50 % a 10 hlasů 9. Pro TOP Vysočinu získalo 3,15 % a 7 hlasů a jako 10. se umístila 10. Česká str. sociálně demokrat. s 3,15 % a získala také 7 hlasů.
Soubory: 201003_výsledky_kraj.pdf
1.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 21/2020 Povinná
Soubory: 201001_ro_21.pdf
23.9.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 20/2020 Povinná
Soubory: 200923_ro_20.pdf
17.9.2020 - 3.10.2020 Doba a místo konání voleb - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Povinná
Soubory: 200917_doba konání voleb.pdf
15.9.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020 Povinná
Soubory: 200915_ro_19.pdf
14.9.2020 - 30.9.2020 Oznámení o připravovaném zasedání 04/2020 zastupitelstva obce Březník Povinná
Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2020 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 08/2020 5. Smlouva o koupi pozemku • p. č. 3013/45 v kú Březník. – komunikace na Kuroslepy • ostatní dle nabídky 6. Smlouva o prodeji pozemků pod trafostanicemi TS Horky a TS U sokolovny 7. Smlouva o zřízení služebnosti • KV – Rekonstrukce VO a MR • KV –Kanalizace a ČOV • KV – napojení 3 RD Horky 8. KoPÚ –komplexní pozemková úprava v obci Březník, možnost zařazení 9. Různé • Kulturní akce - podzim 2020 • Došlá pošta • Výběrová komise • Jiné
Soubory: 2004_pozvanka.pdf
7.9.2020 - 11.9.2020 Pozvánka na 1. zasedání volební komise - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Povinná
Soubory: 200907_1. zasedání ovk.pdf
1.9.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020 Povinná
Soubory: 200901_ro_18.pdf
25.8.2020 - 31.12.2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24. 8. tři mimořádná opatření, která významněji mění dřívější rozhodnutí. Mimořádná opatření jsou obecně závazná. Změna je účinná od 1. 9. 2020. Informace
Soubory: 2020-08-24 mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf, mz cr 2020-08-24 letak_na-verejnosti-bezpecne.pdf, mz cr 2020-08-24 letak_rousky-od-1.-zari.pdf, 2020-08-24 mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf, 2020-08-24 mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti.pdf
22.8.2020 - 3.10.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Povinná
Soubory: 200822_zapisovatel.pdf
22.8.2020 - 3.10.2020 Telefonní spojení do volební místnosti - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Povinná
Soubory: 200822_tel. spojení.pdf
21.8.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020 Povinná
Soubory: 200821_ro_17.pdf
18.8.2020 - 3.10.2020 INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Povinná
Soubory: 2020_informace o počtu a sídlech.pdf
14.8.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020 Povinná
Soubory: 200814_ro_16.pdf
13.8.2020 - 31.12.2020 Oznámení o záměru prodeje částí pozemku pč. 1343/26 a 1343/51 v kú Březník Povinná
Záměrem je prodat část pozemků pč. 1343/26 a 1343/51 v kú Březník oddělených GP 654-47577/2020 a v GP označených jako nové pč. 1341/61 o výměře 26m2 a pč. 1341/62 o výměře 25 m2 v kú Březník. Tyto pozemky budou sloužit k umístění zděných trafostanic pro distribuční firmu EoN.
Soubory: 200813_oznameni_zameru.pdf, gp na pozemek.pdf
11.8.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020 Povinná
Soubory: 200811_ro_15.pdf
8.8.2020 - 30.9.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020 Informace
Soubory: 200810_nařízení.pdf
3.8.2020 - 3.10.2020 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA Povinná
Soubory: 2020_stanoveni_poctu_vk.pdf
3.8.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020 Povinná
Soubory: 200803_ro_14.pdf
29.7.2020 - 31.12.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020 Povinná
S účinností ode dne 29. 7. 2020 od 00:00 hod. do odvolání se na území Kraje Vysočina s výjimkou území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařizuje: 1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb ( tj. i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen zdravotního materiálu a na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež. 2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku, b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb, d) zařízení sociálních služeb, která jsou
Soubory: narizeni_mimoradneho_opatreni_pro_kraj_vysocina.pdf
28.7.2020 - 12.8.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Spisová značka.: 14LH18295/2020-16212 Č.j.: 33784/2020-MZE-16212 Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D. Telefon: 221812272 E-mail: Jiri.Bily@mze.cz ID DS: yphaax8 Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Soubory: atc8010547854112661907.pdf
22.7.2020 - 6.8.2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem Březník – rekonstrukce VO a MR Povinná
Číslo jednací: MNnO 7407/20/Výst/Ko V Náměšti nad Oslavou dne: 21.7.2020 Spisová značka: S-MNnO 1318/20/Výst/Ko Vyřizuje: Kopečná Telefon: 568 619 152 E-mail: kopecna@mesto-namest.cz
Soubory: 200722_rozhodnutí_vv.pdf
22.7.2020 - 22.7.2020 Exekuční příkaz s doložkou právní moci Povinná
Soubory: 200729_ex.příkaz.pdf
22.7.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 Povinná
Soubory: 200722_ro_13.pdf
12.7.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 Povinná
Soubory: 200712_ro_12.pdf
10.7.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č.11/2020 Povinná
Soubory: 200710_ro_11.pdf
7.7.2020 - 6.8.2020 OZNÁMENÍ - VODOVODY A KANALIZACE Povinná
Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou zveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: https://www.vaktr.cz/o-nas/hospodareni/ Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.
Soubory: atc4606332404538744360.pdf
7.7.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020 Povinná
Soubory: 200707_ro_10.pdf
1.7.2020 - 16.7.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem 1040014545 – Březník – Horka: rekonstrukce VN, TS a kabelizace NN Povinná
Soubory: atc3774989368473346946.pdf
1.7.2020 - 16.7.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem 1040014846 – Březník – U Sadu: kabelizace NN Povinná
Soubory: atc4656842291710661723.pdf
1.7.2020 - 16.7.2020 Svazek obcí pro komunální služby - oznáýmení o vyvěšení dokumentů Povinná
Soubory: 200731_svazek obcí pro komunální služby_oznámení.doc
30.6.2020 - 30.6.2021 Závěrečný účet obce Březník za rok 2019 Povinná
Schválen na zasedání zastupitelstva obce Březník dne 29.6.2020 usnesením č. 25/2020
Soubory: 191231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty) (1).pdf, 191231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb) (1).pdf, 191231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí) (1).pdf, 191231_zš_rozvaha.pdf, 191231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 191231_fin2_12_obec.pdf, 191231_příloha_obec.pdf, 191231_rozvaha_obec.pdf, 191231_výkaz zaz_obec.pdf, 200527_audit.pdf, 200530_závěrečný účet 2019.pdf
29.6.2020 - 31.7.2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky Povinná
Uzavírka silnice č. II/392 v km 25,800 – 26,400 v obci Březník (od začátku obce ve směru od obce Kralice nad Oslavou po cca samoobsluhu v obci), z důvodu frézování a pokládky povrchu v rámci akce „II/392 Březník: obnova povrchu po rekonstrukci kanalizace“, dle přiložené situace, v termínu od 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 a nařizuje objížďku stanovená objízdná trasa: do 3,5 t, BUS a dopravní obsluhu: II/392 Březník – III/39212 – I/23 Kralice nad Oslavou délka objízdné trasy: 8km, nad 3,5 t: II/392 – Mohelno – II/152 – Slavětice – II/399 Dalešice – II/351 – Třebenice – II/401 Číměř – Vladislav - I/23 Kralice nad Oslavou délka objízdné trasy: 55 km.
Soubory: 200629_uzavírka.pdf
29.6.2020 - 14.7.2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Uzavírka silnice č. II/392 v km 25,800 – 26,400 v obci Březník (od začátku obce ve směru od obce Kralice nad Oslavou po cca samoobsluhu v obci), z důvodu frézování a pokládky povrchu v rámci akce „II/392 Březník: obnova povrchu po rekonstrukci kanalizace“, dle přiložené situace, v termínu od 1. 7. 2020 – 23. 8. 2020 a nařizuje objížďku stanovená objízdná trasa: do 3,5 t, BUS a dopravní obsluhu: II/392 Březník – III/39212 – I/23 Kralice nad Oslavou délka objízdné trasy: 8km, nad 3,5 t: II/392 – Mohelno – II/152 – Slavětice – II/399 Dalešice – II/351 – Třebenice – II/401 Číměř – Vladislav - I/23 Kralice nad Oslavou délka objízdné trasy: 55 km.
Soubory: 200629_oop.pdf, ii_392 kralice n.osl. - bŘeznÍk.pdf
22.6.2020 - 1.7.2020 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2020 Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2020 konaném na OÚ v Březníku dne 30. 6. 2020, začátek 19 hod. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 03/2020 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 05/2020 5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 6. Rozpočtová opatření – možnost půjček 7. Kanalizace a ČOV 8. Smlouva spoluúčasti – rekonstrukce vodovodu část Horky 9. Smlouvy o věcném břemenu – rozvody nn 10. Prodej části pozemku p.č. 1343/1 – cca 60m2 11. Různé a diskuze
Soubory: 2003_pozvanka.pdf
19.6.2020 - 4.7.2020 Zahájení řízení VV - Obec Březník - rekonstrukce VO a MR Povinná
Soubory: 200619_vv_vo.pdf
18.6.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020 Povinná
Soubory: 200618_ro_09.pdf
17.6.2020 - 2.7.2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Úplná uzavírka obci Březník od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s., IČ: 262 71 3030, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, na základě plné moci zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297 (dále jen „žadatel“), podané dne 16. 6. 2020, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, územním odborem Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč čj.: KRPJ-60883-1/ČJ-2020-161006 ze dne 12. 6. 2020, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/392 v km 23,200 – 37,000; silnici č. III/39212 v km 0,000 – 4,321 a silnici č. II/399 v km 10,300 – 10,700 v ORP Náměšť nad Oslavou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p. o., dle grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky silnice č. II/392 v obci Březník v rámci akce: „II/392 Březník: obnova povrchu po rekonstrukci kanalizace“ a vedení objízdné trasy. Termín umístění přechodného dopravního značení: 1. 7. 2020 – 31. 7. 2020 Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede: Firma VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava Odpovědná osoba: p. Richard Peška (společnost VYZNAč, s.r.o.), tel.: 777 814 225
Soubory: 200616_vv_uzavírka.pdf, dio březník.pdf
15.6.2020 - 14.9.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou Povinná
Soubory: 2015_nám.pdf
15.6.2020 - 1.7.2020 Oznámení záměru pachtu pozemků pod vedením VVN Povinná
Obec Březník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemků pč. 839/3, 839/5, 514/3 a 514/4. Jedná se o pozemky pod vedením VVN na obecních parcelách č. 839/3 a 839/5 v Loučkách (celkem cca 11900 metrů čtverečních) a jeden na Výhoně na parcelách 514/3 a 514/4 (o výměře cca 1900 metrů čtverečních). Účelem pachtu je zřízení políček pro zvěř pro místní myslivecné sdružení. V příloze je orintačně vyznačen rozsach pachtu. Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 15 dnů od data zveřejnění obecnímu úřadu v Březníku. Tj. V termínu do 30. 6. 2020 do 16 hod. na podatelně OÚ Březník
Soubory: 200615_pacht.pdf, 839-5---839-3-loucky.png, 839-3-loucky.png, 514-3---514-4-navyhone.png
15.6.2020 - 1.7.2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku pč. 1342/1 v kú Březník Povinná
Obec Březník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat část pozemku 1342/1 v kú Březník v rozsahu 6 x10 m od hranice místní komunikace.
Soubory: 200615_oznameni_prodej.pdf
8.6.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020 Povinná
Soubory: 200608_ro_08.pdf
1.6.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020 Povinná
Soubory: 200601_ro_07.pdf
29.5.2020 - 12.6.2020 Zahájení řízení VV - E.ON Březník - HORKA - rekonstrukce VN, TS, kabelizace NN Povinná
Soubory: 200529_vv_horky.pdf
29.5.2020 - 12.6.2020 Zahájení řízení VV - E.ON Březník - U Sadu - rekonstrukce VN, TS, kabelizace NN.pdf Povinná
Soubory: 200529_vv_u sadu.pdf
29.5.2020 - 12.6.2020 Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč - pozvánka na Valnou hromadu a zveřejnění dokumentů Povinná
Soubory: 2.1. plnění investic 2019.pdf, 2.2. plnění rozpočtu za rok 2019 - zveŘejnit.pdf, 3. návrh závěrečného účtu za rok 2019 - zveŘejnit.pdf, 3.1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - zveŘejnit.pdf, 3.1.1. příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření - zveŘejnit elektronicky.pdf, 4.1. plán investic 2020.pdf, 4.2. příspěvky obcí na investice.pdf, 4.3. návrh rozpočtu svazku 2020 - zveŘejnit.pdf, 5. aktualizace střednědobého investičního plánu.pdf, 6. střednědobý výhled rozpočtu - zveŘejnit.pdf, 7. provozování nových lokalit m. krumlov.pdf, 8. aktualizace zásad svazku o spolufinancování vodního díla.pdf, 8. aktualizace zásad svazku o spolufinancování vodního díla_kometář.pdf, 9. aktualizace pfo_komentář.pdf, 9. plán financování obnovy vodovodu a kanalizací.pdf, 10. vyřazení him.pdf, 11. vstup obcí do svazku.pdf, pozvánka na 39. vh - zveŘejnit.pdf
28.5.2020 - 30.6.2020 Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2019 Povinná
Soubory: 191231_fin2_12_obec.pdf, 191231_příloha_obec.pdf, 191231_rozvaha_obec.pdf, 191231_výkaz zaz_obec.pdf, 191231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty) (1).pdf, 191231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb) (1).pdf, 191231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí) (1).pdf, 191231_zš_rozvaha.pdf, 191231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 200527_audit.pdf, 200528_návrh_závěrečný účet 2019.pdf
27.5.2020 - 30.6.2020 Oznámení o připravovaném zasedání 02/2020 zastupitelstva obce Březník Povinná
Datum konání: 4.6.2020 v 19 hod. na OÚ Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2020 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Kanalizace a ČOV 5. Informace o hospodaření FIN za 03/2020 6. Schválení účetních uzávěrek 7. VDV Vysočiny - spolufinancování 8. Zpráva o uplatňování ÚP 9. Žádosti 10. Pravidla zadávání zakázek MR 11. Výběrová řízení 12. Různé a diskuze
Soubory: 200527_pozvanka.pdf
22.5.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020 Povinná
Soubory: 200522_ro_06.pdf
13.5.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020 Povinná
Soubory: 200513_ro_05.pdf
11.5.2020 - 24.6.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení řízení o návrhu Územního plánu Kladeruby nad Oslavou Povinná
Soubory: dl-3447480896415763281.pdf
6.5.2020 - 5.6.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce Povinná
Soubory: 200506_porovnání položek.pdf
5.5.2020 - 5.5.2020 Oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha Informace
Soubory: atc4317443706163747866.pdf
4.5.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020 Povinná
Soubory: 200504_ro_04.pdf
30.4.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 Povinná
Soubory: 200430_ro_03.pdf
22.4.2020 - 30.6.2020 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 Povinná
Soubory: 200422_fú_daň z nemovitých věcí na rok 2020.pdf
17.4.2020 - 16.4.2050 Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 - TJ Sokol Březník - 750 000 Kč Povinná
Soubory: 200417_smlouva_tj sokol.pdf
16.4.2020 - 1.5.2020 Oznámení o změně termínu konání opakovaného vyřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Povinná
Soubory: 200416_vv.pdf
14.4.2020 - 31.12.2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020 Informace
o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Soubory: sb062-20-ak.pdf
14.4.2020 - 31.12.2020 ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Informace
Sbírka zákonů č. 159 / 2020
Soubory: sb059-20-ak.pdf
9.4.2020 - 23.4.2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru stavby vodního díla "Březník - oprava vodovodu" Povinná
Soubory: 200409_rozhodnutí_vv.pdf
9.4.2020 - 31.12.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Informace
Sbírka zákonů č. 156 / 2020
Soubory: sb058-20-ak.pdf
7.4.2020 - 30.6.2020 Nařízení - období nadměrného sucha Informace
Soubory: kuji 34957-2020 - obce sucho narizeni.pdf
7.4.2020 - 6.9.2020 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Povinná
To se bude konat dne 6.9.2020.
Soubory: 200407_hs.pdf
6.4.2020 - 21.4.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212 Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Soubory: 200406_oop.pdf
1.4.2020 - 30.6.2020 Navýšení rozpočtového provizoria na rok 2020, Svazek obcí pro komunální služby Hrotovická 232, 674 0l Třebíč Povinná
Vláda České republiky vyhlásila dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru COVID 19 nouzový stav, a z tohoto důvodu nemohla proběhnout řádná valná hromada svazku, která byla plánovaná na úterý 17.3.2020, a tím ke schválení rozpočtu svazku obcí pro rok 2020. Z výše uvedeného důvodu. pro řádné fungovánf a hospodaření svazku obcí, schválilo 26. března 2020 na svém jednání představenstvo Svazku obcí pro komunální služby, že rozpočtové provizorium na rok 2020 nebude vyšší než 50% rozpočtových výdaiů loňského roku. Dokument o navýšení rozpočtového provizoria na rok 2020, je také zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí pro komunálnf služby na následujícím odkazu: https://www.svazeksluzbv.cz/dokumenty/.
Soubory: 200401_svazek.pdf
1.4.2020 - 6.5.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Povinná
Termín: 6. května 2020 od 10 hodin
31.3.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 Povinná
Soubory: 200331_ro_02.pdf
25.3.2020 - 30.6.2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky Informace
ROZHODNUTÍ Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl po projednání o žádosti od společnosti OUTULNÝ VHS spol. s r.o., IČ: 014 30 050, Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, na základě plné moci zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., IČ: 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava (dále jen „žadatel“), podané dne 4. 3. 2020, takto: podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů povoluje žadateli úplnou uzavírku silnice č. II/392 v km 25,800 – 26,400 v obci Březník (od začátku obce ve směru od obce Kralice nad Oslavou po cca samoobsluhu v obci) ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě KSÚSV, p. o., z důvodu rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci, dle přiložené situace, v termínu 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 a nařizuje objížďku (dále v dokumentu).
Soubory: atc1327857210453493108.pdf
24.3.2020 - 30.6.2020 122 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření Informace
Soubory: sb045-20-ak.pdf
20.3.2020 - 6.4.2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Úplná uzavírka silnice č. II/392 v obci Březník v rámci rekonstrukce kanalizace a ČOV a vedení objízdné trasy. Termín realizace je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.
Soubory: atc435113939791638725.pdf, atc4765234845482844730.pdf, uzavírka březník.pdf
20.3.2020 - 31.12.2020 Schválený rozpočet obce Březník na rok 2020 Povinná
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2020 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Březník dne 17.3.2020 usnesením č. 2/2020 a schválen byl tímto zároveň i střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 -2024. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo provádění rozpočtových opatření obce starostou obce v neomezené výši. O každém rozpočtovém opatření bude informovat na následujících jednáních zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpisu rozpočtu obce na rok 2020.
Soubory: 2020_schválený rozpočet_rozpis +2019.pdf, 2020_schválený rozpočet_rozpis.pdf, 2020_schválený rozpočet_závazné ukazatele.pdf, 2020_střednědobý výhled_2021_2024.pdf
19.3.2020 - 30.6.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Informace
Praha 19. března 2020 Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
Soubory: mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf
19.3.2020 - 30.6.2020 109 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Hlášení
Soubory: sb042-20-ak.pdf
18.3.2020 - 30.6.2020 106 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření Informace
Soubory: sb041-20.pdf
18.3.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Povinná
Soubory: 200318_ro_01.pdf
17.3.2020 - 30.6.2020 96 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření Informace
Soubory: mp 28 oeko změna_č_11.pdf
17.3.2020 - 17.3.2020 Přehled tiskových zpráv z Kraje Vysočna Informace
https://www.kr-vysocina.cz/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-v-obci-kynice/d-4100473/p1=1013 https://www.kr-vysocina.cz/vystupy-jednani-pondelniho-krizoveho-stabu-kraje-vysocina/d-4100472/p1=1013 https://www.kr-vysocina.cz/prohlaseni-hejtmana-kraje-vysocina-jiriho-behounka/d-4100460/p1=1013 https://www.kr-vysocina.cz/dulezite-upozorneni-pro-dopravce-ve-veci-zakonne-povinnosti-prokazat-financni-zpusobilost/d-4100452/p1=1013
17.3.2020 - 30.6.2020 105 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření Povinná
Soubory: sb040-20.pdf
17.3.2020 - 30.6.2020 104 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 Povinná
Soubory: sb040-20.pdf
16.3.2020 - 24.3.2020 Usnesení vlády vydané 15.3.2020 Vládou ČR a další související dokumenty Povinná
Soubory: opatreni vlady.pdf, opatření obecné povahy.pdf, priloha oop.pdf, sb0034-2020.pdf, sb0035-2020.pdf
16.3.2020 - 31.3.2020 Zasedání zastupitelstva obce Březník, 17. 3. 2020 Povinná
Vážení občané vzhledem k nutnosti zajistit schválení rozpočtu obce, tak se zastupitelstvo uskuteční i přes vydaná omezení, což nám situace dovoluje. Nicméně vstup veřejnosti na zastupitelstvo bude povolen pouze s rouškou a program jednání bude ad hoc minimalizován. Dá se předpokládat, že další body na jednání nebudou zařazovány. Informace o kanalizaci a možnosti připojování zveřejníme v dostatečném předstihu a oslovíme každou domácnost samostatně. Nejdříve koncem dubna. Děkuji za pochopení, starosta
16.3.2020 - 30.6.2020 Opatření obecné povahy - změna Povinná
Soubory: zmena opatreni vlady.pdf
15.3.2020 - 30.6.2020 Omezení úředních hodin na základě usnesení vlády Povinná
Na základě usnesení vlády č. 217 (sbírka zákonů 87/2020) ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření oznamuje obecní úřad Březník občanům, že úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středy od 13 do 15 hodin. Žádáme občany, aby na obecní úřad přicházeli jen ve vyjímečných případech. Po dobu krizového opatření se zastavuje na obecním úřadě Březník příjem hotovostních plateb poplatků za svoz TKO, za psy i stočné. Platby je možné hradit pouze bezhotovostně na účet obce. Prosíme občany, aby své požadavky, pokud to situace dovolí, řešili nejlépe telefonicky či elektronickým dotazem.
14.3.2020 - 30.6.2020 82 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření Informace
Soubory: sb033-20-ak.pdf
13.3.2020 - 30.4.2020 Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a další související dokumenty Informace
Soubory: 1_opatření obecné povahy mv.docx, hranicni-obce-se-statem.xlsx, priloha oop.docx, sb0030-2020.pdf, sb031-20.pdf, znovuzavedeni.pdf
13.3.2020 - 30.6.2020 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostl Informace
Soubory: sb032-20-ak.pdf
12.3.2020 - 11.4.2020 NOUZOVÝ STAV Povinná
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Soubory: nouzovÝ stav 12.03.2020.pdf
10.3.2020 - 30.4.2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Povinná
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádná opatření uvedená v přiloženém dokumentu.
Soubory: dl-340048069344975734.pdf
9.3.2020 - 17.3.2020 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 1/2020 Povinná
Soubory: 200309_pozvánka_zo.pdf
2.3.2020 - 31.12.2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Povinná
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu obce Březník na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2024. Základem rozpočtu jsou uspořené finanční prostředky (cca 9 mil), příjmy z prodeje některých pozemků a daňové příjmy obce roku 2020. Vedle provozních nákladů cca 13,5 mil je v rozpočtu dalších 11 mil. investičních nákladů. Zejména podíl na stavbě kanalizace a ČOV, opravě vodovodu, stavba komunikace Za Branou a opravu místních komunikací.
Soubory: 2020_rozpocet_breznik_navrh.pdf, návrh rozpočtu 2020+ 2019.pdf
26.2.2020 - 17.3.2020 Svazek obcí pro komunální služby - pozvánka na Valnou hromadu + dokumenty pro povinné zveřejnění Povinná
Soubory: 20_pozvánka_svazek.pdf, 20_svazek_návrh rozpočtu.pdf, 20_svazek_návrh závěrečného účtu.pdf, 20_svazek_přezkum.pdf, 20_svazek_střednědobý výhled.pdf
5.2.2020 - 19.2.2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Přechodná úpravu provozu na silnici č. II/392 v km 25,800 – 26,300 v obci Březník ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p. o., dle grafické přílohy, z důvodu posuvného pracovního místa pro pokládku kanalizace v rámci akce: „Březník – kanalizace a ČOV“. Termín umístění přechodného dopravního značení: 20. 2. 2020 – 31. 3. 2020
Soubory: 200205_oop_1.pdf, 200205_posuvné pracovní místo.pdf
17.1.2020 - 31.1.2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou pro označení pracoviště žadatele při provádění údržbových a dalších prací podobného charakteru, dle přiložených obecných schémat B/1, B/2, B/5.1, B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/13 a C/14 uvedených v TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
Soubory: 200117_oop.pdf
17.1.2020 - 31.1.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení správního řízení - Společné povolení stavebního záměru stavby vodního díla, tj. „Březník – oprava vodovodu Povinná
Soubory: 200117_vv_oznámení o zahájení.pdf
7.1.2020 - 7.2.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Březník Povinná
Soubory: 200103_návrh.pdf, 2001036_vv_náměšť.pdf
31.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 41/2019 Povinná
Soubory: 191231_ro_41.pdf
31.12.2019 - 31.12.2022 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Povinná
Zastupitelstvo obce přijalo na svém posledním zasedání usnesení č. 52/2019, ve kterém upravuje hospodaření obce do doby schválení rozpočtu na rok 2020.
Soubory: 2020_provizorium.pdf
30.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 40/2019 Povinná
23.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 39/2019 Povinná
Soubory: 191223_ro_39.pdf
19.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 38/2019 Povinná
Soubory: 191219_ro_38.pdf
18.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 37/2019 Povinná
Soubory: 191218_ro_37.pdf
17.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 36/2019 Povinná
Soubory: 191217_ro_36.pdf
16.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 35/2019 Povinná
Soubory: 191216_ro_35.pdf
11.12.2019 - 31.12.2019 Oznámení o připravovaném zasedání 05/2019 zastupitelstva obce Březník Povinná
Datum konání: 19.12.2019, OÚ Březník, v 19:00 h Program jednání: 1) Schválení programu jednání ZO č. 05/2019 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4) Informace o hospodaření FIN za 11/2018 5) Rozpočtové provizorium na rok 2020 6) Kupní smlouvy 7) Inventarizace majetku za rok 2019 8) Program rozvoje obce 2020 – 2022 9) Informace ze školy 10) Různé a diskuze
Soubory: 1905_pozvanka.pdf
11.12.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 Povinná
Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Soubory: 191211_příloha.pdf, 191211_příloha č. 1.pdf, 191211_oop_mz.pdf
6.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 34/2019 Povinná
Soubory: 191206_ro_34.pdf
4.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 33/2019 Povinná
Soubory: 191204_ro_33.pdf
3.12.2019 - 19.12.2019 Oznámení o záměru prodeje pozemku pč. 1201/36 v kú Březník Povinná
Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 15 dnů od data zveřejnění obecnímu úřadu v Březníku. Smyslem prodeje tohoto pozemku je náhrada za pozemky nakoupené od konkrétního zájemce pro zřízení stavebních parcel a inženýrských sítí v lokalitě dle ÚP. Obec Březník si vyhrazuje právo záměr prodeje nemovitostí, všech či jen některých zrušit, a neuzavřít se žádným se zájemcem smlouvu případně se jinak od svého záměru a uvedených podmínek odchýlit.
Soubory: dokument8058194192490411091.pdf
2.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 32/2019 Povinná
Soubory: 191202_ro_32.pdf
22.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 31/2019 Povinná
Soubory: 191122_ro_31.pdf
18.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 30/2019 Povinná
Soubory: 191118_ro_30.pdf
14.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 29/2019 Povinná
Soubory: 191114_ro_29.pdf
7.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 28/2019 Povinná
Soubory: 191107_ro_28.pdf
1.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 27/2019 Povinná
Soubory: 191101_ro_27.pdf
31.10.2019 - 31.3.2020 Souhlas podle § 44 odst. 3 - těžba u turistických stezek a rekreačních objektů Informace
Soubory: atc7689992437880349354.pdf
30.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 26/2019 Povinná
Soubory: 191030_ro_26.pdf
25.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 25/2019 Povinná
Soubory: 191025_ro_25.pdf
18.10.2019 - 31.12.2019 Odstranění a ořez dřevin Povinná
E.ON Distribuce, a.s. · Hády 968/2 · 614 00 Brno 4. říjen 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme plakát - upozornění, kterým chceme Vaše spoluobčany informovat o nezbytných opat-řeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mo-hou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin pro-vést vlastními prostředky. Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věno-vána náležitá pozornost.
Soubory: 191018_e.on_ochranná pásma.pdf, 191018_e.on_zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.pdf
18.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 24/2019 Povinná
Soubory: 191018_ro_24.pdf
15.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 23/2019 Povinná
Soubory: 191015_ro_23.pdf
11.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019 Povinná
Soubory: 191011_ro_22.pdf
3.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 21/2019 Povinná
Soubory: 191003_ro_21.pdf
27.9.2019 - 31.12.2019 Jízdní řád linky 790520 dopravce TRADO-BUS a drážní jízdní řád pro 2019/2020, platný od 15.12.2019 Informace
Soubory: trať 240 od 15.12.2019.pdf, l790520_191215_362990.pdf
20.9.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 20/2019 Povinná
Soubory: 190919_ro_20.pdf
18.9.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019 Povinná
Soubory: 190918_ro_19.pdf
16.9.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019 Povinná
Soubory: 190916_ro_18.pdf
11.9.2019 - 30.9.2019 Oznámení o připravovaném zasedání 04/2019 zastupitelstva obce Březník Povinná
Datum konání: 19.9.2019, místo: OÚ Březník, čas: 19:00 Program jednání: 1) Schválení programu jednání ZO č. 04/2019 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Zpráva o činnosti starosty a místostarostky a) Běžná agenda úřadu b) Kontrolní dny kanalizace a ČOV, postup prací c) Projekt VO – průběžné projednávání d) Dopravní obslužnost – urgence e) Březnický mlýn – využití 4) Informace o hospodaření obce a RO 5) Schválení pořízení nového územního plánu 6) Žádosti - podle pošty 7) Různé
Soubory: 1904_pozvanka_.pdf
3.9.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019 Povinná
Soubory: 190903_ro_17.pdf
2.9.2019 - 17.9.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212 Č.j.: 41508/2019-MZE-16212 Vyřizuje: Ing. Věra Sobotková, CSc. Telefon: 221812748 E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz ID DS: yphaax8 Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 30. 8. 2019
Soubory: 20190902_oop_mv_příloha č.1.pdf, 20190902_oop_mv.pdf
2.9.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019 Povinná
Soubory: 190902_ro_16.pdf
5.8.2019 - 9.9.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou a jeho Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Povinná
Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou ČÍSLO JEDNACÍ MNnO 4063/18/Výst/Ku Mgr. Zdeněk Kundera, 568 619 155 Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Náměšť nad Oslavou včetně doplněného Vyhodnocení se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Náměšť nad Oslavou v pondělí 9. 9. 2019 od 16 hodin.
Soubory: 190805_vv.pdf
22.7.2019 - 6.8.2019 Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v k.ú. Březník, okr. Třebíč Povinná
Číslo jednací: KUJI 57629/2019 Sp. zn.: OZPZ 1001/2019 Ml Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513
Soubory: 190723_rozhodnutí.pdf
15.7.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019 Povinná
Soubory: 190715_ro_15.pdf
10.7.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019 Povinná
Soubory: 190710_ro_14.pdf
1.7.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019 Povinná
Soubory: 190701_ro_13.pdf
25.6.2019 - 31.7.2019 Povolení úplné uzavírky silnice č. II/392 v km 25,800 – 27,100 a silnice č. III/39212 v km 3,900 – 4321 v obci Březník, objížďka Informace
Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 568 619 111, fax: 568 619 101 e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČ: 002 89 965, bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, číslo účtu 724711/0100 Číslo jednací: MNnO 2878/19/Dop/Vob Spisová značka: S - MNnO 780/18/Dop/Vob Vyřizuje: Ing. Michala Voborná Telefon: 568 619 125 E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 24. 6. 2019 POVOLENÍ úplná uzavírka silnice č. II/392 v km 25,800 – 27,100 a silnice č. III/39212 v km 3,900 – 4321 v obci Březník, dle přiložené grafické situace, z důvodu opravy povrchu vozovky – frézování starého povrchu a pokládka povrchu nového, termín realizace od 3. 7. 2019 do 23. 7. 2019, a nařizuje objížďku. Navržená objízdná trasa: obousměrně po silnici č. II/392 přes okrajovou část Kuroslep, Mohelno a Dukovany, dále po silnici č. II/152 přes Slavětice, po silnici č. II/399 přes Dalešice, Stropešín a Třesov, po silnici č. I/23 přes Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou; délka objízdné trasy: cca 40 km
Soubory: 190625_uzavírka.pdf
21.6.2019 - 30.6.2020 Závěrečný účet obce Březník za rok 2018 Povinná
Schválen na zasedání ZO dne 20.6.2019, usnesením č. 36/2019
Soubory: 20181231_zŠ a mŠ březník_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_příloha_č.5_(b.).pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_rozvaha.pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_výkaz_zisku_a_ztráty(3).pdf, 20181231_fin2_12_obec březník.pdf, 20181231_příloha_obec březník.pdf, 20181231_rozvaha_obec březník.pdf, 20181231_výkaz zisku a ztrát_obec březník.pdf, 180320_audit_zpráva.pdf, 2018_závěrečný účet obec březník.pdf
14.6.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019 Povinná
Soubory: 190614_ro_12.pdf
13.6.2019 - 28.6.2019 Mikroregion chvojnice - pozvánka na valnou hromadu a povinné zveřejnění dokumentů Povinná
Soubory: mikroregion - návrh rozpočtu.pdf, návrh závěrečného účtu.pdf, pozvánka.pdf, přezkoumání hospodaření mikroregionu chvojnice.pdf
12.6.2019 - 20.6.2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 20.6.2019 Povinná
Soubory: 190620_pozvánka zo.pdf
11.6.2019 - 11.7.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v k.ú. Březník, okr, Třebíč" Povinná
Soubory: 190607_593.pdf
7.6.2019 - 11.6.2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka komunikace v obci Březník od 3. 7. 20019 – 23. 7. 2019 a objízdná trasa Povinná
Soubory: atc3910092941702536621.pdf
7.6.2019 - 23.7.2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE POZEMNÍ KOMUNIKACE v obci Březník od 3. 7. 2019 – 23. 7. 2019 Povinná
Soubory: oznámení.pdf
6.6.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Povinná
Soubory: 190606_ro_11.pdf
5.6.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 Povinná
Soubory: 190605_ro_10.pdf
3.6.2019 - 22.6.2019 Informace o rušení nočního klidu dne 22.6.2019 Povinná
Soubory: 190603_koubek.pdf
3.6.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 09/2019 Povinná
Soubory: 190603_ro_09.pdf
28.5.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 08/2019 Povinná
Soubory: 190528_ro_08.pdf
27.5.2019 - 30.6.2019 Výsledky voleb do EP v obci Březník Povinná
Jak se hlasovalo u nás v Březníku ve volbách do Evropského parlamentu? Volební účast byla 25,18 %. Z Celkového počtu 552 voličů se zúčastnilo 139 voličů, kteří odevzdali 139 hlasů, z toho byl jeden neplatný. První se v naší obci umístilo ANO 2011 a získalo 34 hlasů, KDU ČSL získalo 19 hlasů a na bronzovém místě skončilo se 16 hlasy Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD). Čtvrtá je Koalice STAN, TOP 09 se 13 hlasy a páté místo patří Komunistické str. Čech a Moravy s 12 hlasy. Podrobnější rozpis výsledků najdete zde: https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=590380&xvyber=6104
Soubory: 190527_výsledky _hlasování do ep.pdf
7.5.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 07/2019 Povinná
Soubory: 190507_ro_07.pdf
3.5.2019 - 2.6.2019 Plnění vybraných povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací (§36, odst. 5 zákona č. 274/2001) - porovnání pro vodné a stočné za rok 2018 Povinná
Soubory: vsvak_obec breznik_00289132_2018.pdf
3.5.2019 - 27.5.2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.5.2019 ve 3. oblastech obce Březník Povinná
Soubory: 190502_schéma vypnutých oblastí.pdf, 190503_vypojení oblast horky.pdf, 190503_vypojení oblast sokolovna.pdf, 190503_vypojení oblast mlýn.pdf
2.5.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 06/2019 Povinná
Soubory: 190502_ro_06.pdf
30.4.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 04/2019 Povinná
Soubory: 190430_ro_04.pdf
30.4.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 05/2019 Povinná
Soubory: 190430_ro_05.pdf
25.4.2019 - 31.3.2020 Schválený rozpočet na rok 2019 Povinná
Soubory: 190425_schválený rozpočet_rozpis.pdf, 190425_schválený rozpočet_závazné ukazatele.pdf, 2019_vyhled_breznik_schvaleno.pdf
25.4.2019 - 31.12.2019 Schválený rozpočet obce Březník na rok 2019 Povinná
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2019 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Březník dne 29.3.2019 usnesením č. 24/2019 a schválen byl tímto zároveň i střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 -2023. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo provádění rozpočtových opatření obce starostou obce v neomezené výši. O každém rozpočtovém opatření bude informovat na následujících jednáních zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpisu rozpočtu obce na rok 2019.
Soubory: 190425_schválený rozpočet_závazné ukazatele.pdf, 2019_vyhled_breznik_schvaleno.pdf, 190425_schválený rozpočet_rozpis.pdf
24.4.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 03/2019 Povinná
Soubory: 190424_ro_03.pdf
23.4.2019 - 27.5.2019 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - hromadný předpis k nahlédnutí Povinná
Soubory: 190423_fú.pdf, 180506_fú - 0003.jpg, 180506_fú - 0002.jpg, 180506_fú - 0001.jpg
18.4.2019 - 17.4.2059 Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 - TJ Sokol Březník - 250 000 Kč Povinná
Soubory: 180409_smlouva tj sokol.pdf
13.4.2019 - 25.5.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - jmenování zapisovatele Povinná
Soubory: 190413_ep_zapisovatel.pdf
9.4.2019 - 25.5.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 190409_volby_sídlo.pdf
5.4.2019 - 31.12.2019 ROZHODNUTÍ - povolení Informace
I. zvláštní užívání silnice č. II/392 v obci Březník v km cca 25,700 – 27,200 po směru staničení, dle přiložené grafické situace, z důvodu výstavby kanalizace, termín realizace 8. 4. 2019 – 31. 10. 2019. Práce budou prováděny pomocí posuvného pracovního místa, provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem. II. zvláštní užívání silnice č. II/39212 v obci Březník v km cca 3,879 – 4,329 po směru staničení, dle přiložené grafické situace, z důvodu výstavby kanalizace, termín realizace 8. 4. 2019 – 15. 6. 2019. Práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice. Číslo jednací: MNnO 1477/19/Dop/Kob Spisová značka: S - MNnO 416/19/Dop/Kob Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Koblížková Ing. Michala Voborná Telefon: 568 619 125 E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz
Soubory: 190405_povolení _kanalizace a Čov.pdf
4.4.2019 - 3.5.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Spisová značka.: 14LH7893/2019-16212 Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Vyřizuje: JUDr.Ing. Jiří Staněk, CSc. Telefon: 221812381 E-mail: Jiri.Stanek@mze.cz ID DS: yphaax8 Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 V Praze dne : 3. 4. 2019
Soubory: atc8324232918044216993.pdf, atc2135665153071465467.pdf, atc6527008911889435102.pdf
3.4.2019 - 30.6.2019 Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2018 Povinná
Soubory: 2018_návrh závěrečného účtu obec březník.pdf, 180320_audit_zpráva.pdf, 20181231_fin2_12_obec březník.pdf, 20181231_příloha_obec březník.pdf, 20181231_rozvaha_obec březník.pdf, 20181231_výkaz zisku a ztrát_obec březník.pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_příloha_č.5_(b.).pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_rozvaha.pdf, 20181231_zŠ a mŠ březník_výkaz_zisku_a_ztráty(3).pdf
2.4.2019 - 17.4.2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Stavba kanalizace a ČOV v naší obci - informace o úplné i částečné uzavírce: na silnicích č. II/392, III/39212 a na místních komunikacích v k.ú. Březník a Kralice nad Oslavou z důvodu dopravního omezení, částečné uzavírky silnice č. II/392 a úplné uzavírky silnice III/39212 při výstavbě kanalizace v obci Březník, dle přiložené grafické situace, v termínu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice do 15. 6. 2019 (úplná uzavírka) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice do 31. 10. 2019 (částečná uzavírka). Uzavřena bude nejdřív část obce od Družstva LUH po křižovatku u Havelkova, objízdná trasa povede přes Kralice.
Soubory: 190402_uzavírka.pdf, 190402_mapy_uzavírka 001.jpg, 190402_mapy_uzavírka 002.jpg
31.3.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 02/2019 Povinná
Soubory: 190331_ro_02.pdf
30.3.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 01/2019 Povinná
Soubory: 190330_ro_01.pdf
28.3.2019 - 31.12.2019 Informace o řešení aktuální situace v lesích - práva a povinnosti vlastníků Informace
Zaslaly lesy ČR
Soubory: 190328_lesy_brouk.pdf
25.3.2019 - 25.5.2019 Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE Povinná
Soubory: 190325_volby_počet členů.pdf
25.3.2019 - 12.4.2019 DSO VODOVODY A KANALIZACE Třebíč - zveřejnění dokumentů před valnou hromadou a pozvánka na valnou hromadu Povinná
Soubory: 2019_návrh rozpočtu.pdf, 2019_návrh závěrečného účtu.pdf, 2019_plnění rozpočtu.pdf, 2019_přezkoumání.pdf, 2019_střednědobý výhled.pdf, 2019_výkazy.pdf, 2019_pozvánka.pdf
20.3.2019 - 31.3.2019 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
1) Schválení programu jednání ZO č. 02/2019 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4) Informace o hospodaření obce v době rozpočtového provizoria 5) Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2018 6) Schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023 7) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019 8) Smlouva o koupi pozemků pč. 517/6, 517/1, 517/3 a 516/17 v kú Březník 9) Smlouva o pronájmu části pozemku pč.1342/1 v kú Březník 10) Pronájem bytu čp. 67 11) Žádosti občanů 12) Různé a diskuze
Soubory: 190320_pozvanka_.pdf
14.3.2019 - 13.4.2019 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Březník Povinná
Soubory: 190314_hs.pdf
14.3.2019 - 31.3.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Povinná
Finanční výbor projednal dne 14. 12. 2019 návrh rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 až 2023. Současně přikládá inform,aci o čerpání rozpočtu obce za rok 2018 - výkaz FIN 2-12 za 12/2018
Soubory: fin_2018_12.pdf, 2019_rozpocet_breznik_v1.pdf, rozpocet_2019_navrh_keo.pdf, 181221_rozpočtové provizorium.pdf
13.3.2019 - 23.3.2019 Pozvánka na valnou hormadu TJ Sokol Březník Informace
Soubory: tj_valná.png
27.2.2019 - 28.3.2019 Veřejná vyhláška - Magistrát města Brna Povinná
Soubory: 190227_vv_magistrát.pdf
22.2.2019 - 9.3.2019 Jarní prázdniny - přerušení provozu MŠ Povinná
Soubory: 180222_škola.pdf
20.2.2019 - 22.3.2019 Veřejná vyhláška - Magistrát města Brna Povinná
Soubory: 190220_vv_brno.pdf
17.2.2019 - 28.3.2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemku Povinná
Obec Březník na základě žádosti konkrétního žadatele uvažuje pronajmout část pozemku KN p.č. 1342/1 k kú Březník o výměře cca 112 m2 (dle orientačního náčrtku) zapsané na LV 10001 pro obec Březník. Účelem nájmu je zřízení zahrádky s posezením. Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Březník do 28. 3. 2019. Obec Březník si vyhrazuje právo záměr pronájmu zrušit a neuzavřít smlouvu se žádným ze zájemců.
Soubory: 190217_zamer.pdf
30.1.2019 - 7.2.2019 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2019 Povinná
Program jednání: 1) Schválení programu jednání ZO č. 01/2019 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4) Informace o hospodaření FIN za 12/2018 5) Schválení rozpočtu školy 6) Pronájem a pacht pozemků – viz. záměr 7) Prodej pozemků – viz záměr 8) Koupě a upřesnění hranic pozemků (pč. 1853/8 a 3294/27;3370) 9) Věcné břemeno – přípojka nn ke stavbě ČOV 10) Žádosti občanů 11) Žádosti o dotaci z rozpočtu obce (spolky) 12) Různé a diskuze
Soubory: 190130_pozvánka.pdf
16.1.2019 - 2.2.2019 Oznámení o záměru Povinná
Obec Březník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout konkrétnímu žadateli pozemky uvedené v Příloze č. 14 – Seznam nezemědělských pozemků k pronájmu k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 06/2018 ze dne 12. 12. 2018.
Soubory: nezemedelske.pdf, zamer_nezemedelske.pdf
16.1.2019 - 1.2.2019 Oznámení o záměru Povinná
Obec Březník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu zemědělských pozemků uvedených v Příloze č. 13 – Seznam zemědělských pozemků k pachtu k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 06/2018 ze dne 12. 12. 2018.
Soubory: zemedelske_pacht.pdf, zamer_zemedelske_pacht.pdf
16.1.2019 - 2.2.2019 Oznámení o záměru Povinná
Obec Březník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu (konkrétnímu žadateli) zemědělských pozemků uvedených v Příloze č. 15 – Seznam náhradních pozemků k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 06/2018 ze dne 12. 12. 2018.
Soubory: zamer_nahradni_zemedelske_pacht.pdf, nahradni_pozemky_pacht.pdf
16.1.2019 - 2.2.2019 Oznámení o záměru Povinná
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí se záměrem prodeje pozemku pč. 1342/12 v kú Březník, zapsané na LV 10001 pro obec Březník a to konkrétnímu zájemci. Od tohoto záměru se může odchýlit resp. prodej neuskutečnit.
Soubory: zamer_zahradka.pdf
15.1.2019 - 29.1.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení PDZ Povinná
Číslo jednací: MNnO 224/19/Dop/Vob Spisová značka: S - MNnO 72/19/Dop/Vob Vyřizuje: Ing. Michala Voborná Telefon: 568 619 125 E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 14. 1. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Soubory: 190115_oop.pdf
15.1.2019 - 29.1.2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - DOPLNĚNÍ Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Číslo jednací: MNnO 256/19/Dop/Vob Spisová značka: S - MNnO 72/19/Dop/Vob Vyřizuje: Ing. Michala Voborná Telefon: 568 619 125 E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 15. 1. 2019
Soubory: 190115_oop_doplnění.pdf
31.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 60/2018 Povinná
Soubory: 181231_ro_60_závěrečné.pdf
28.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 59/2018 Povinná
Soubory: 181228_ro_59.pdf
27.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 58/2018 Povinná
Soubory: 181227_ro_58.pdf
25.12.2018 - 31.1.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2019 Povinná
Zastupitelstvo obce projednalo aschválilo rozpočtové provizorium na rok 2019
Soubory: 181221_rozpočtové provizorium.pdf
20.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 57/2018 Povinná
Soubory: 181220_ro_57.pdf
18.12.2018 - 28.2.2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a SVR na rok 2021 Základní a Mateřská škola Březník Povinná
Soubory: 181218_rozpočet a výled zš.pdf
15.12.2018 - 31.12.2019 Obecně závazné vyhlášky obce Březník. Povinná
Zastupitelstvo obce Březník se na svém zasedání dne 12. 12. 2018 usneslo usnesením č. 62/2018 vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) následují obecně závazné vyhlášky: OZV č. 01/2018 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březník OZV č. 02/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 03/2018 - o místním poplatku ze psů OZV č. 04/2018 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Březník OZV č. 05/2018 - o nočním klidu OZV č. 06/2018 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2019
Soubory: 181215_ozv_06_zabavy.pdf, 181215_ozv_05_klid.pdf, 181215_ozv_04_pohyb.pdf, 181215_ozv_03_mp_psi.pdf, 181215_ozv_02_mpko.pdf, 181215_ozv_01_sko.pdf
14.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 56/2018 Povinná
Soubory: 181214_ro_56.pdf
11.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 55/2018 Povinná
Soubory: 181211_ro_55.pdf
6.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 54/2018 Povinná
Soubory: 181206_ro_54.pdf
4.12.2018 - 31.12.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 06/2018 Povinná
Datum 12. 12. 2018, 19:00 OÚ Březník Program jednání: 1) Schválení programu jednání ZO č. 06/2018 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4) Informace o hospodaření FIN za 11/2018 5) Rozpočtové provizorium na rok 2019 6) Inventarizace majetku za rok 7) Směrnice a obecně závazné vyhlášky 8) Pronájem pozemků 9) Žádosti občanů 10) Žádosti do rozpočtu obce 11) Různé a diskuze
Soubory: 1806_pozvanka.pdf
4.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 53/2018 Povinná
Soubory: 181204_ro_53.pdf
3.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 52/2018 Povinná
Soubory: 181203_ro_52.pdf
27.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 51/2018 Povinná
Soubory: 181127_ro_51.pdf
26.11.2018 - 10.12.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.12.2018 od 07:30 do 15:30 Informace
Soubory: e.on.pdf
22.11.2018 - 31.12.2018 Oznámení o záměru Povinná
Oznámení o záměru prodeje pozemku pč. 1342/19 v kú Březník konkrétnímu zájemci.
Soubory: dokument8268439002144477317.pdf
22.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 50/2018 Povinná
Soubory: 181122_ro_50.pdf
19.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 49/2018 Povinná
Soubory: 181119_ro_49.pdf
10.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 48/2018 Povinná
Soubory: 181110_ro_48.pdf
9.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 47/2018 Povinná
Soubory: 181109_ro_47.pdf
7.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 46/2018 Povinná
Soubory: 181107_ro_46.pdf
6.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 45/2018 Povinná
Soubory: 181106_ro_45.pdf
1.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 44/2018 Povinná
Soubory: 181101_ro_44.pdf
26.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 43/2018 Povinná
Soubory: 181026_ro_43.pdf
24.10.2018 - 31.12.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník - ustavující zasedání Povinná
Datum konání: 2. 11. 2018, 18:00 hod, budova OÚ Březník Program jednání: 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 2) Složení slibu zastupitelů 3) Schválení programu 4) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 6) Zřízení kulturního výboru a) určení počtu členů kulturního výboru b) volba předsedy kulturního výboru 7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a členů výborů 8) Diskuse
Soubory: 181024_pozvanka.pdf
19.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 42/2018 Povinná
Soubory: 181019_ro_42.pdf
15.10.2018 - 31.12.2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR - výsledky pro obec Březník Povinná
Soubory: 181015_volby senát_ii.kolo_výsledky.pdf
15.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 41/2018 Povinná
Soubory: 181015_ro_41.pdf
10.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 40/2018 Povinná
Soubory: 181010_ro_40.pdf
9.10.2018 - 13.10.2018 Volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo - O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky Povinná
Soubory: 181009_volby.pdf
8.10.2018 - 30.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Povinná
V souladu s ust. § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňujeme zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Březník.
Soubory: zápis o výsledku voleb do zo 2018 - březník.pdf
1.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 39/2018 Povinná
Soubory: 181001_ro_39.pdf
27.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 38/2018 Povinná
Soubory: 180927_ro_38.pdf
21.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 37/2018 Povinná
Soubory: 180921_ro_37.pdf
20.9.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb Povinná
Soubory: 180820_volby.pdf
19.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 36/2018 Povinná
Soubory: 180919_ro_36.pdf
17.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 35/2018 Povinná
Soubory: 180917_ro_35.pdf
10.9.2018 - 30.9.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Datum konání: 18. 9. 208 , v 18:30. místo: OÚ Březník čp. 247 Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Setkání s ředitelem školy 5. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 9/2018 6. Žádost o koupi pozemku pč. 1342/19 v kú Březník 7. Žádost o pronájem části pozemku pč. 1342/1 v kú Březník 8. Interní směrnice obce 9. Rekapitulace stavu předávaných akcí pro nastávající zastupitelstvo 10. Činnost zastupitelstva v období voleb – informace 11. Různé a diskuze
Soubory: 180910_pozvánka_zo.pdf
10.9.2018 - 31.12.2018 Změny v dopravní obslužnosti od 2.9.2018 Informace
Zveřejňujeme informaci o všech spojích v okrese
Soubory: jihlava_kamenice_bransouze.pdf, náměšť_mohelno_dukovany_přes březník.pdf, náměšť_mohelno_senorady.pdf, náměšť_velká bíteš_jihlava.pdf, stařeč_třebíč_náměšť.pdf, tasov_pyšel_náměšť_velká bíteš.pdf, třebíč_budišov_kamenná_klementice.pdf, třebíč_hartvíkovice_mohelno.pdf, třebíč_hartvíkovice_náměšť.pdf, třebíč_hrotovice_rouchovany.pdf, třebíč_radošov_kamenice.pdf, třebíč_rudíkov_bokovice_batouchovice.pdf, třebíč_studenec_náměšť_Čikov.pdf, třebíč_Šebkovice.pdf, třebíč_velké meziříčí.pdf, průvodní dopis.pdf
6.9.2018 - 7.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Pozvánka na 1. zasedání OVK Povinná
Soubory: 180905_1. schůzka ovk.pdf
6.9.2018 - 30.11.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod el. vedením Informace
Soubory: 180906_čez_upozornění.pdf
3.9.2018 - 3.10.2018 Oznámení o výběrovém řízení a aukcí Povinná
OBBR 361/2018
Soubory: 180903_861.pdf
3.9.2018 - 3.10.2018 Oznámení o výběrovém řízení a aukcí Povinná
OBBR 362/2018
Soubory: 180903_862.pdf
3.9.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 34/2018 Povinná
Soubory: 180903_ro_34.pdf
1.9.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - O Z N Á M E N Í o telefonním spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: 180929_tel.spojení.pdf
31.8.2018 - 31.10.2018 ROZHODNUTÍ - povolení - úplná uzavírka silnice č. II/392 v km 24,260 – 25,720 (mezi obcemi Kralice nad Oslavou a Březník), dle grafické přílohy, z důvodu souvislé opravy silnice v rámci akce „Kralice – Březník“, v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018, a Informace
Soubory: 20180831_povolení uzavírky.pdf
31.8.2018 - 31.12.2018 Nedostate identifikovaní vlastníci ke dni 1. 8. 2018, obec Březníkí Povinná
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2018.
Soubory: pozemky neidentifikované.pdf, dost.pdf
29.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 33/2018 Povinná
Soubory: 180829_ro_33.pdf
21.8.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 180821_počet a sídla.pdf
21.8.2018 - 5.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - jmenování zapisovatelel Povinná
Soubory: 180821_zapisovatel.pdf
20.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 32/2018 Povinná
Soubory: 180820_ro_32.pdf
13.8.2018 - 4.9.2018 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Březník - Kralice 3.9. - 31.10.2018 Povinná
Soubory: 180820_uzavírka.pdf
9.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 31/2018 Povinná
Soubory: 180809_ro_31.pdf
8.8.2018 - 31.10.2018 SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA Upozornění
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace na území obce s rozšířenou působností (ORP) Náměšť nad Oslavou. Několikaletý deficit sněhových srážek v zimním období a nedostatek dešťových srážek během jarních měsíců, který i nadále přetrvává, v letních měsících způsobil nadměrný pokles hladin vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč, kdy na většině větších vodních toků se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky a u drobných vodních toků v mnoha případech došlo k jejich úplnému vyschnutí. Jelikož už několik týdnů jsou průtoky povrchové vody ve vodních tocích pod hladinou minimálního zůstatkového průtoku je vydávána následující výzva a upozornění.
Soubory: sucho – upozornĚnÍ a vÝzva.pdf
7.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 30/2018 Povinná
Soubory: 180807_ro_30.pdf
6.8.2018 - 31.8.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Zasedání ZO se bude konat dne 15. 8. 2018 v zasedací místnosti OÚ Březník v 19:00. Program: 1. Schválení programu jednání ZO č. 03/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Zpráva KV a FV 5. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 6/2018 6. Informace o konkurzu na obsazení místa ředitele školy 7. Smlouva o prodeji obecního pozemku pč. 1201/6 8. Žádost o pronájem obecního pozemku pč. 1342/1 (část) 9. Zadání změny ÚP č. 2 10. Revize obecně závazných vyhlášek 11. Různé a diskuze
Soubory: 180806_pozvanka.pdf
6.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 29/2018 Povinná
Soubory: 180806_ro_29.pdf
1.8.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 28/2018 Povinná
Soubory: 180801_ro_28.pdf
27.7.2018 - 6.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Soubory: 180727_stanovení_volby.pdf
26.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 27/2018 Povinná
Soubory: 180726_ro_27.pdf
23.7.2018 - 7.8.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ “Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením Povinná
Soubory: atc6068191439041521838.pdf
13.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 26/2018 Povinná
Soubory: 180713_ro_26.pdf
2.7.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 25/2018 Povinná
Soubory: 180702_ro_25.pdf
29.6.2018 - 23.8.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání Povinná
Soubory: vv - oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje kraje vysočina pro společné jednání.pdf
20.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 23/2018 Povinná
Soubory: 180620_ro_23.pdf
18.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 22/2018 Povinná
Soubory: 180618_ro_22.pdf
16.6.2018 - 3.7.2018 Oznámení o záměru Povinná
Na základě ustanovení § 39 a odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se záměrem zastupitelstva obce schváleným dne 15. 5. 2018 usnesením č. 26/2018, zveřejňuje obec tento záměr prodat následující nemovitost konkrétnímu zájemci na základě jeho žádosti. Tento prodej má za cíl napravit současný stav do souladu se skutečným užíváním těchto pozemků. Jedná se o část pč. 1343/51 o výměře 201 m2.
Soubory: 180616_zamer.pdf, 134360.pdf
13.6.2018 - 29.3.2018 Sdružení obcí – Mikroregion Chvojnice se sídlem v Kralicích nad Oslavou - závěrečný účat a pozvánka na valnou hromadu Povinná
Soubory: chvojnice - návrh rozpočtu 2018.pdf, chvojnice - návrh - závěrečný účet 2017.pdf, chvojnice - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf, chvojnice - pozvánka.pdf
12.6.2018 - 30.9.2018 Výzva - kůrovec - postřiky Informace
Soubory: 180612_kůrovec_výzva.pdf
7.6.2018 - 8.8.2018 USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY Informace
Soubory: dl-9194932444733024436.pdf
6.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 24/2018 Povinná
Soubory: 180606_ro_24.pdf
5.6.2018 - 30.6.2018 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Povinná
Starosta obce Březník v souladu s ustanovením §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace 675 74 Březník 89 Nabídky zasílejte do 27/6/201 do 13:30 podle pokynů zřizovatele.
Soubory: mlčenlivost.docx, 1_vyhlaseni_breznik_2.pdf
1.6.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 21/2018 Povinná
Soubory: 180601_ro_21.pdf
28.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 20/2018 Povinná
Soubory: 180528_ro_20.pdf
24.5.2018 - 31.12.2018 Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů Povinná
Pověřenec pro ochranu osobních údajů obce Březník: Ing. Alena Řezáčová, referent správy osobních údajů Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou E-mail: rezacova@mesto-namest.cz Telefon: 568 619 157 ID DS: s72bqcj
23.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 19/2018 Povinná
Soubory: 180523_ro_19.pdf
17.5.2018 - 31.7.2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa Informace
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s ohledem na vývoj počasí (zejména nedostatek srážek a nadprůměrné teploty) díky nimž došlo k velkému rozvoji podkorního hmyzu (kůrovců) v lesních porostech, a ani současné počasí již gradaci kůrovce nemůže zabránit, žádá všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti ORP Náměšť nad Oslavou o provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovci napadených stromů.
Soubory: výzva.pdf, kůrovec leták.pdf
17.5.2018 - 6.10.2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva – volby do zastupitelstev obcí 2018 Povinná
Soubory: 180517_počet čl. zo.pdf
16.5.2018 - 31.5.2018 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ Povinná
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 26. dubna 2018 žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, o povolení změny stavby dráhy: “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením.
Soubory: 170516_vv_drážní úřad.pdf
16.5.2018 - 31.12.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 Povinná
Soubory: 2018_závěrečný účet.pdf, 180223_audit.pdf, 171231_fin212.pdf, 171231_příloha.pdf, 171231_rozvaha.pdf, 171231_výkaz zisku a ztrát.pdf, 171231_zš_rozvaha.pdf, 171231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.1_-_a.3).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí).pdf
14.5.2018 - 31.5.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Povinná
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 26. dubna 2018 žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, o povolení změny stavby dráhy: “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ před jejím dokončením.
Soubory: dráž.pdf
14.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018 Povinná
Soubory: 180514_ro_18.pdf
11.5.2018 - 31.12.2018 OZNÁMENÍ Povinná
Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou zveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: http://www.vaktr.cz/hospodareni.html Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.
Soubory: atc6689397145143422442.pdf
11.5.2018 - 17.5.2018 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Kralice silnice č. II/392: 07:00 hod. dne 17. 5. 2018 – 20:00 hod. dne 10. 6. 2018 Povinná
Soubory: atc2921407954697358589.pdf, atc6703403506413494609.pdf
9.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 17/2018 Povinná
Soubory: 180509_ro_17.pdf
7.5.2018 - 31.5.2018 Oznámení o konání zasedání ZO Březník Povinná
Zasedání se koná 15. 5. 2018 v 19.00 v budově OÚ Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Zpráva KV a FV 5. Schválení počtu členů zastupitelstva obce na období 2018 - 2022 6. Informace o hospodaření, výkaz FIN za 3,4/2018 7. Účetní uzávěrka Základní a mateřské školy Březník – schválení 8. Účetní uzávěrka Obec Březník - schválení 9. Závěrečný účet obce – schválení 10. Smlouva o smlouvě budoucí – Eon – parc. č. 1303/18, 1303/2 11. Žádosti 12. Směrnice č. 2/2018 - Zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a pracovní obuvi 13. Různé a diskuze
Soubory: 180507_zo.pdf
7.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 16/2018 Povinná
Soubory: 180507_ro_16.pdf
4.5.2018 - 3.5.2058 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Březník - 250 000 Kč Povinná
Soubory: 180409_smlouva sokol.pdf
2.5.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018 Povinná
Soubory: 180502_ro_15.pdf
27.4.2018 - 30.6.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Povinná
Soubory: porovnání.pdf
25.4.2018 - 31.5.2018 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věci v letošním roce Povinná
Soubory: mf-inf10_11_1.pdf, mf-inf10_11.pdf
25.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018 Povinná
Soubory: 180425_ro_14.pdf
24.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018 Povinná
Soubory: 180424_ro_13.pdf
23.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018 Povinná
Soubory: 180423_ro_12.pdf
20.4.2018 - 31.5.2018 Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Březník Povinná
Starosta obce Březník v souladu s ustanovením §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Březník, příspěvková organizace 675 74 Březník 89 Přihlášky zasílejte písemně do 14. května 2018 do 12:00 hodin podle pokynů.
Soubory: 180420_vyhlášení konkurzu.pdf
20.4.2018 - 31.5.2018 Veřejná vyhláška -DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. Povinná
Soubory: 180430_vv_domovní daň.pdf
13.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018 Povinná
Soubory: 180413_ro_10.pdf
11.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018 Povinná
Soubory: 180411_ro_11.pdf
6.4.2018 - 31.12.2018 Oznámení o rozpočtových pravidlech - Svazek pro komunální služby Třebíč Povinná
Soubory: 180406_svazek_vyvěšení.pdf
3.4.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření 09/2018 Povinná
Soubory: 180403_ro_09.pdf
31.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 Povinná
Soubory: 180331_ro_08.pdf
28.3.2018 - 30.6.2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 Povinná
Soubory: návrh záverečného účtu.pdf, 180223_audit.pdf, 171231_fin212.pdf, 171231_příloha.pdf, 171231_výkaz zisku a ztrát.pdf, 171231_zš_rozvaha.pdf, 171231_zš_výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.1_-_a.3).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.a_-_fond_kulturních_a_sociálních_potřeb).pdf, 171231_zš_příloha_č.5_(f.d_-_rezervní_fond_přísp._org._Úsc_a_svazky_obcí).pdf
28.3.2018 - 14.4.2018 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva konaného dne 14. 4. 2018 Povinná
Soubory: 180328_hs-vh.pdf
28.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 Povinná
Soubory: 180328_ro_07.pdf
26.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018 Povinná
Soubory: 180326_ro_06.pdf
19.3.2018 - 13.4.2018 P O Z V Á N K A Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 37. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Povinná
Soubory: pozvánka vak.pdf, návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf, plnění rozpočtu.pdf, příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf, rozpočet svazku.pdf, střednědobý výhled.pdf, zpráva o výsledku přezkoumání.pdf
12.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 Povinná
Soubory: 180312_ro_05.pdf
9.3.2018 - 25.3.2018 Veřejná vyhláška - stasvební povolení - oprava silnice Březník - Kralice n.O. Povinná
Soubory: 180312_vv_stav. povolení _silnice kralice.pdf
6.3.2018 - 31.12.2018 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků pozemků aktualizovaný ke dni 1. 2. 2018. Informace
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA, TOLSTÉHO 15, 586 01 JIHLAVA VYŘIZUJE: Pospíšilová Alena ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +420 567 551 278 E-MAIL: Alena.Pospisilova@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a DATUM: 1. 3. 2018
Soubory: průvodní dopis.pdf, seznam.pdf
6.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 Povinná
Soubory: 180306_ro_04.pdf
1.3.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 Povinná
Soubory: 180301_ro_03.pdf
27.2.2018 - 30.6.2018 Upozornění kůrovec, LESY ČR - veřejná vyhláška Povinná
Soubory: 180220_kůrovec.pdf
26.2.2018 - 25.3.2018 Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 2018, návrh závěrečného účtu za rok 2018 Povinná
Soubory: návrh rozpočtu 2018.pdf, návrh střednědobého výhledu.pdf, návrh závěrečného účtu 2017.pdf, zpráva auditora.pdf
24.2.2018 - 30.4.2018 OOP stanovení přech. úpravy provozu - úplná uzavírka II/392 Kralice žel. přejezd + obj. trasy - Změna!!! Povinná
Na základě informace o opusnutí termínu prací doplňujeme upřesnění termínu!!! Viz sdělení: Vážení partneři, dovoluji si Vás informovat o nezahájení uzavírky komunikace II/392 – železniční přejezd v Kralicích nad Oslavou. Před chvílí mi volal stavbyvedoucí, že z důvodů nepříznivých klimatických podmínek není možné plánované práce od 26. 2. 2018 provádět. Nový termín zahájení prací je od 5. 3. 2018 od 7:00hod. Děkuji za Vaši pomoc a omlouvám se za komplikace. Se srdečným pozdravem a přáním pěkného dne Richard PEŠKA VYZNAč, s. r. o.
20.2.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Povinná
Soubory: 180220_ro_01.pdf
20.2.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 Povinná
Soubory: 180220_ro_02.pdf
19.2.2018 - 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Březník na rok 2018 a schválený rozpočtový výhled Povinná
Rozpočet (na závazné ukazatele) byl schválen zastupitelstvem obce 19.2.2018 usnesením č. 9/2018
Soubory: schváleno_keow.pdf, rozpis_schválený keow.pdf, 2018_vyhled_rozpoctu.pdf
19.2.2018 - 31.12.2018 Zveřejňování rozpočtových opatření na rok 2018 Povinná
Soubory: 180215_rozpočtová opatření.pdf
15.2.2018 - 20.2.2018 OOP stanovení přech. úpravy provozu - úplná uzavírka II/392 Kralice žel. přejezd + obj. trasy Povinná
Soubory: 180215_uzavírka.pdf, mapa_uzavírka kralice_nad 3,5t.png, mapa_uzavírka kralice.png
11.2.2018 - 20.2.2018 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2018 Povinná
Zasedání se koná dne 19. 2. 2018 v budově OÚ Březník. Začátek jednání 18:00h. Hlavním programem jednání je schválení rozpočtu na rok 2018. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2018 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 12/2017 5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Březník – Kuroslepy 6. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města 7. Výsledky inventarizace za rok 2017 8. Směrnice o cestovních náhradách 9. Výkup, prodej a směna pozemků pro zajištění další výstavby 10. Rozpočet obce na rok 2018 11. Různé a diskuze
Soubory: 180211_zo_pozvánka.pdf
11.2.2018 - 13.3.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyúžívání a odstraňování komunálních odpadů Povinná
Soubory: 180211_vyhláška č.12017, tko.pdf
3.2.2018 - 28.2.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Povinná
Finanční výbor dne 2. 2. 2018 projednal a schválil návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtu obce na léta 2019 až 2022. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 13,045 mil. Kč, celkové výdaje pak ve výši 13,307 mil. Kč. Rozpočet je deficitní. Deficit rozpočtu a splátky stávajících půjček budou hrazeny z přebytku finančních prostředků minulého období, které činí 5,355 mil. Zústatek finančních prostředků na konci roku se předpokládá ve výši 1 mil. Kč.
Soubory: 2018_rozpocet_titl.pdf, 2018_rozpocet_navrh.pdf
27.1.2018 - 31.1.2018 II. kolo volby prezidenta 2018 Informace
I v Březníku již máme sečteno. Zde jsou výsledky z druhého kola volby prezidenta: Z celkového počtu 554 voličů se k volbám dostavilo ze stálého seznamu 421 voličů a 14 voličů volilo na voličský průkaz - celkem tedy 435 voličů. Voliči odevzdali 434 platných hlasů. Celkem tedy byla volební účast v naší obci 76,58 %. Počet hlasů jednotlivých kandidátů je následující: Miloš Zeman získal 267 hlasů Jiří Drahoš získal 167 hlasů https://volby.cz/pls/prez2018/pe41?xjazyk=CZ&xv=2&xnumnuts=6104
Soubory: 180127_volby.pdf
13.1.2018 - 10.2.2018 Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Březník Povinná
více na: https://volby.cz/pls/prez2018/pe41?xjazyk=CZ&xv=1&xnumnuts=6104&xpm=712
Soubory: 180113_volby_prezident_výsledky.pdf
13.1.2018 - 27.1.2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta Povinná
Soubory: 180815_ii.kolo_volby prezident.pdf
3.1.2018 - 20.3.2018 Dražební vyhláška - číslo jednací: 006 EX 751/11-214 Povinná
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, Konečného nám. 2, 611 18 Brno, IČ: 66240697
Soubory: dražba_křapová.pdf
2.1.2018 - 20.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Telefonické spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: 180103_telefonické spojení volby.pdf
31.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 105/2017 Povinná
Soubory: 171231_ro_105.pdf
29.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 104/2017 Povinná
Soubory: 171229_ro_104.pdf
28.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Informace o době a místu konání voleb Povinná
Soubory: 171228_doba a konání voleb.pdf
28.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 103/2017 Povinná
Soubory: 171228_ro_103.pdf
22.12.2017 - 31.12.2018 MAS Oslavka: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Informace
Soubory: final map orp náměšť nad oslavou.pdf
21.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 101/2017 Povinná
Soubory: 171221_ro_101.pdf
21.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 102/2017 Povinná
Soubory: 171221_ro_102.pdf
20.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 100/2017 Povinná
Soubory: 171220_ro_100.pdf
18.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 99/2017 Povinná
Soubory: 171218_ro_99.pdf
15.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 98/2017 Povinná
Soubory: 171215_ro_98.pdf
15.12.2017 - 19.2.2018 Pravidla rozpočtvého provizoria pro rok 2018 Povinná
Soubory: 171215_pravidla rozpočtvého provizoria.pdf
14.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky, konaná dne 12. a 13.1.2018 - Oznámení o svolání 1. zasedání OVK Povinná
Soubory: 171214_1. schůzka volební komise.pdf
13.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 97/2017 Povinná
Soubory: 171213_ro_97.pdf
11.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 96/2017 Povinná
Soubory: 171211_ro_96.pdf
8.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 95/2017 Povinná
Soubory: 171208_ro_95.pdf
7.12.2017 - 20.12.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce č. 05/2017 Povinná
Zasedání se koná 15. 12. 2017 v 18 hod v kanceláři OU Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 11/2017 5. Rozpočtové provizorium na rok 2018 6. Inventarizace 7. Směrnice a obecně závazné vyhlášky 8. Žádosti do rozpočtu obce 9. Různé a diskuze Ladislav Malach, starosta
Soubory: 1705_pozvanka.doc
7.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 94/2017 Povinná
Soubory: 171207_ro_94.pdf
6.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 93/2017 Povinná
Soubory: 171206_ro_93.pdf
5.12.2017 - 31.12.2020 Rozpočet Základní a mateřké školy Březník na rok 2018, rozpočtový výhled na roky 2019, 2020 Povinná
Soubory: 2019_výhled_rozpočet_zš.pdf, 2020_výhled_rozpočet_zš.pdf, 2018_rozpočet_zš.pdf
5.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 92/2017 Povinná
Soubory: 171205_ro_92.pdf
2.12.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - jmenování zapisovatele Povinná
Soubory: 1712002_zapisovatelka.pdf
1.12.2017 - 18.1.2018 INFORMACE O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU a formulář žádosti o voličský průkaz Informace
Soubory: informace o vydÁnÍ voliČskÉho prŮkazu.docx, formulář_žádost o voličský průkaz.doc
1.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 90/2017 Povinná
Soubory: 171201_ro_90.pdf
1.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 91/2017 Povinná
Soubory: 171201_ro_91.pdf
30.11.2017 - 31.12.2018 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Povinná
O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí Obec Březník podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-14/2017-710, že v katastrálním území Březník obce Březník bude dne 1.2.2018 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31.12.2018.
Soubory: 171130_revize katastru.pdf
30.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 89/2017 Povinná
Soubory: 171130_ro_89.pdf
29.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 88/2017 Povinná
Soubory: 171129_ro_88.pdf
28.11.2017 - 13.1.2018 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. 1. 2018 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 171130_sídla.pdf
28.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 87/2017 Povinná
Soubory: 171128_ro_87.pdf
27.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 86/2017 Povinná
Soubory: 171127_ro_86.pdf
24.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 85/2017 Povinná
Soubory: 171124_ro_85.pdf
23.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 84/2017 Povinná
Soubory: 171123_ro_84.pdf
16.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 82/2017 Povinná
Soubory: 171116_ro_82.pdf
16.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 83/2017 Povinná
Soubory: 171116_ro_83.pdf
14.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 81/2017 Povinná
Soubory: 171114_ro_81.pdf
13.11.2017 - 12.1.2018 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Soubory: 171113_počet členů ovk.pdf
13.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 80/2017 Povinná
Soubory: 171113_ro_80.pdf
10.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 79/2017 Povinná
Soubory: 171110_ro_79.pdf
8.11.2017 - 31.3.2018 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Povinná
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Spisová značka: ST15092/2012-16212 Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Soubory: dl-7311668755550787993.pdf
8.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 78/2017 Povinná
Soubory: 171108_ro_78.pdf
6.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 77/2017 Povinná
Soubory: 171106_ro_77.pdf
3.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 76/2017 Povinná
Soubory: 171103_ro_76.pdf
1.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 75/2017 Povinná
Soubory: 171101_ro_75.pdf
31.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 73/2017 Povinná
Soubory: 171031_ro_73.pdf
31.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 74/2017 Povinná
Soubory: 171031_ro_74.pdf
30.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 72/2017 Povinná
Soubory: 171030_ro_72.pdf
25.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 71/2017 Povinná
Soubory: 171025_ro_71.pdf
24.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 70/2017 Povinná
Soubory: 171024_ro_70.pdf
23.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 69/2017 Povinná
Soubory: 171023_ro_69.pdf
21.10.2017 - 31.10.2017 Výsledky voleb do Parlamentu PS ČR 2017 Informace
Soubory: 171021_zápis.pdf, 171021_výsledky.pdf
19.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 68/2017 Povinná
Soubory: 171019_ro_68.pdf
16.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 66/2017 Povinná
Soubory: 171016_ro_66.pdf
13.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 65/2017 Povinná
Soubory: 171013_ro_65.pdf
11.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 64/2017 Povinná
Soubory: 171011_ro_64.pdf
10.10.2017 - 21.10.2017 Informace o tel. spojení do volení místnosti - volby do PS ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 Povinná
Soubory: 171010_tel.spojení.pdf
10.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 63/2017 Povinná
Soubory: 171010_ro_63.pdf
9.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 62/2017 Povinná
Soubory: 171009_ro_62.pdf
5.10.2017 - 21.10.2017 Oznámení o době a místu konání voleb do PS ČR ve dnech 20. a 21.10.2017 v obci Březník Povinná
Soubory: 171005_doba a místo.pdf
4.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření 61/2017 Povinná
Soubory: 171004_ro_61.pdf
2.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření 60/2017 Povinná
Soubory: 171002_ro_60.pdf
30.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 59/2017 Povinná
Soubory: 170930_ro_59.pdf
27.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 58/2017 Povinná
Soubory: 170927_ro_58.pdf
22.9.2017 - 31.12.2017 ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Informace
Soubory: 170821_852.pdf
22.9.2017 - 29.9.2017 Volby do Parlamentu ČR 2017 - Oznámení o prvním zasedání OVK Povinná
Soubory: 170822_ovk.pdf
22.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 57/2017 Povinná
Soubory: 170922_ro_57.pdf
21.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 56/2017 Povinná
Soubory: 170921_ro_56.pdf
20.9.2017 - 29.9.2017 ZŠ Březník - Ředitelské volno - 29.9.2017 Informace
Soubory: 170920_ředitelské volno_1.pdf
19.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 55/2017 Povinná
Soubory: 170919_ro_55.pdf
18.9.2017 - 26.9.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2017 Povinná
Soubory: 170818_zo.pdf
15.9.2017 - 31.3.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné. 3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018. 4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.
Soubory: vv_ministerstvo.pdf
15.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 54/2017 Povinná
Soubory: 170915_ro_54.pdf
13.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 53/2017 Povinná
Soubory: 170913_ro_53.pdf
11.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 51/2017 Povinná
Soubory: 170911_ro_51.pdf
11.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 52/2017 Povinná
Soubory: 170911_ro_52.pdf
9.9.2017 - 20.10.2017 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Povinná
Soubory: 170909_zapis.pdf
7.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 50/2017 Povinná
Soubory: 170907_ro_50.pdf
5.9.2017 - 21.10.2017 Volby do PS 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: 170906_sílda.pdf
4.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 49/2017 Povinná
Soubory: 170904_ro_49.pdf
1.9.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 48/2017 Povinná
Soubory: 170901_ro_48.pdf
31.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 46/2017 Povinná
Soubory: 170831_ro_46.pdf
31.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 47/2017 Povinná
Soubory: 170831_ro_47.pdf
30.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 45/2017 Povinná
Soubory: 170830_ro_45.pdf
29.8.2017 - 13.9.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka Loučky 20.9.2017 Povinná
Soubory: 170829_771.pdf
29.8.2017 - 13.9.2017 Oznámení o zahájení řízení - uzavírka přejezd č. P3839 Kralice n.O. Informace
Soubory: 170829_772.pdf
28.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 44/2017 Povinná
Soubory: 170828_ro_44.pdf
24.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 43/2017 Povinná
Soubory: 170824_ro_43.pdf
23.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 42/2017 Povinná
Soubory: 170823_ro_42.pdf
22.8.2017 - 30.9.2017 Veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesů v kú Březník - následy větrné sršti ze dne 11.8.2017 Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu: Spisová značka: MNnO 1094/17/ŽPŽ/Sed Číslo jednací: ČJ/MNnO 3706/17/ŽPŽ/Sed Vyřizuje: Ing. Tomáš Sedláček Telefon: 568 619 180 E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 22. 08. 2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Soubory: dl-520399296156111102.pdf
22.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 41/2017 Povinná
Soubory: 170822_ro_41.pdf
21.8.2017 - 5.9.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Soubory: počet členů vl. komise.pdf
18.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 40/2017 Povinná
Soubory: 170818_ro_40.pdf
16.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 39/2017 Povinná
Soubory: 170816_ro_39.pdf
15.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 38/2017 Povinná
Soubory: 170815_ro_38.pdf
14.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 37/2017 Povinná
Soubory: 170814_ro_37.pdf
9.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 36/2017 Povinná
Soubory: 170809_ro_36.pdf
8.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 35/2017 Povinná
Soubory: 170808_ro_35.pdf
7.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 33/2017 Povinná
Soubory: 170807_ro_33.pdf
7.8.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 34/2017 Povinná
Soubory: 170807_ro_34.pdf
31.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 32/2017 Povinná
Soubory: 170731_ro_32.pdf
28.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 31/2017 Povinná
Soubory: 170728_ro_31.pdf
25.7.2017 - 31.8.2017 Sucho - výzva Informace
Číslo jednací: ČJ/MNnO 3212/17/ŽPŽ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou 21.7.2017
Soubory: dl-6925303712436347035.pdf
19.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 30/2017 Povinná
Soubory: 170719_ro_30.pdf
18.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 29/2017 Povinná
Soubory: 170718_ro_29.pdf
17.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 28/2017 Povinná
Soubory: 170717_ro_28.pdf
13.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 27/2017 Povinná
Soubory: 170713_ro_27.pdf
7.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 26/2017 Povinná
Soubory: 170707_ro_26.pdf
3.7.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 25/2017 Povinná
Soubory: 170703_ro_25.pdf
30.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 24/2017 Povinná
Soubory: 170630_ro24.pdf
30.6.2017 - 31.12.2017 Závěrečný účet za rok 2016 Povinná
Soubory: 2016_závěrečný účet.pdf, 170329_264_audit.pdf, fin 2_12.pdf, příloha.pdf, rozvaha.pdf, výkaz zisku a ztráty.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, rozvaha.pdf, příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf
28.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 23/2017 Povinná
Soubory: 170628_ro23.pdf
26.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 22/2017 Povinná
Soubory: 170626_ro22.pdf
21.6.2017 - 30.6.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2017 Povinná
Jednání se uskuteční 29. 6. 2017 v 19:00 v budove OÚ Březník. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 03/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 05/2016 5. Závěrečný účet obce za rok 2016 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Žádosti 8. Různé a diskuze
Soubory: 170621_pozvanka.pdf
21.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017 Povinná
Soubory: 170621_ro21.pdf
20.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 20/2017 Povinná
Soubory: 170620_ro20.pdf
19.6.2017 - 4.8.2017 Exekuční příkaz Povinná
Č.j.:006 EX 751/11-36, JUDr. Alena Blažková, PH.D, soudní exekutor
Soubory: 170619_ex_křapová.pdf
19.6.2017 - 31.8.2017 Uzavírka Kralice n. O. - ulice Nádražní od 1.7. do 31.8.2017 Povinná
Soubory: dopis.png, dopis_1.png, dopis_2.png, etapy.png, mapa.png
15.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 19/2017 Povinná
Soubory: 170615_ro19.pdf
13.6.2017 - 30.6.2017 Závrečný účet za rok 2016 - Mikroregion Chvojnice Povinná
Soubory: chvojnice - závěrečný účet.pdf, chvojnice - zpráva.pdf, návrh rozpočtu 2017_chvojnice.pdf
13.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 18/2017 Povinná
Soubory: 170613_ro18.pdf
12.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 17/2017 Povinná
Soubory: 170612_ro17.pdf
9.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 16/2017 Povinná
Soubory: 170609_ro16.pdf
5.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 15/2017 Povinná
Soubory: 170605_ro15.pdf
2.6.2017 - 30.6.2017 Oznámení o záměru prodeje pozemků pč. 1201/5 a 1201/6 v kú Březník Povinná
Oznámení o záměru prodeje pozemků pč. 1201/5 a 1201/6 v kú Březník
Soubory: 170602_prodej pozemků.pdf
1.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č.13/2017 Povinná
Soubory: 170601_ro13.pdf
1.6.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 14/2017 Povinná
Soubory: 170601_ro14.pdf
31.5.2017 - 17.6.2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Uzavření silnice Loučky ve dnech 12-16.6.2017
Soubory: dl-71265708056641193.pdf, dl-3290079866838811170.pdf
31.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 12/2017 Povinná
Soubory: ro_1712.pdf
26.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 11/2017 Povinná
Soubory: ro_1711.pdf
22.5.2017 - 25.5.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Povinná
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Březník na rok 2017 ze dne 24. 4. 2017.
Soubory: 170522_smlouva_tj.pdf
12.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 10/2017 Povinná
Soubory: ro_1710.pdf
11.5.2017 - 26.5.2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Č.j.: MNnO 1885/17/Dop/Kob
Soubory: 170511_395.pdf, dl-6257098753855235245.pdf, dl-8272208971453727027.pdf
10.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017 Povinná
Soubory: ro_1709.pdf
9.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017 Povinná
Soubory: ro_1708.pdf
5.5.2017 - 30.6.2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Povinná
Na zasedání dne 7.4.2017 schválilo usnesením č. 14/2017 zastupitelstvo obce Březník rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
Soubory: 170505_schválený rozpočet.pdf
3.5.2017 - 19.5.2017 Upozorňujeme občany, že z důvodu opravy železničního přejezdu v Loučkách bude tato silnice úplně uzavřena od pondělí 8.5.2017 do 19.5.2017, objízdná trasa vede přes Kralice Povinná
Soubory: dl-6257098753855235245.pdf
2.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 Povinná
Soubory: ro_1706.pdf
2.5.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Povinná
Soubory: ro_1707.pdf
27.4.2017 - 26.5.2017 Porovnání ceny pro vodné a stočné - obec Březník za rok 2016 Povinná
Plnění vybraných povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací (§36, odst. 5 zákona č. 274/2001)
Soubory: vsvak_obec březník_00289132_2016.pdf
27.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Povinná
Soubory: 170426_ro_5.pdf
26.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 Povinná
Soubory: 170426_ro_4.pdf
25.4.2017 - 31.5.2017 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně nemovitých věcí na rok 2017 Povinná
Soubory: dl-2673497141093218496.pdf
25.4.2017 - 30.6.2017 Oznámení - Svazek pro komunální služby Povinná
Svazek obcí pro komunální služby oznamuje, že dle novelyzákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku uveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu: http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/ V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.
Soubory: dl-659419774795976297.pdf
20.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 Povinná
Soubory: 170420_ro_3.pdf
13.4.2017 - 13.5.2017 Honební společenstvo - pozvánka na valnou hromadu Povinná
Soubory: pozvanka_valna_hromada_2017.pdf
11.4.2017 - 17.5.2017 Usnesení o elektronické dražbě - exekuce Informace
pozemek p. č. 184, stavba č.p. 113, pozemek 1343/10
Soubory: exekuce_nováček.pdf
11.4.2017 - 30.6.2017 Zápis z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby Povinná
Soubory: dl-4641344529571446926.pdf, dl-8724498301799782734.pdf
10.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 Povinná
Soubory: 170410_ro_2.pdf
7.4.2017 - 30.6.2017 Návrh závěrečného účtu sestaveného k 31.12.2016 - za rok 2016 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 30. 3. 2017. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2016. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha sestavené k 31. 12. 2016.
Soubory: příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, rozvaha.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty.pdf, 170329_264_audit.pdf, fin 2_12.pdf, příloha.pdf, rozvaha.pdf, výkaz zisku a ztráty.pdf, 16_návrh.pdf
7.4.2017 - 31.5.2017 Oznámení o zahájení řízení - uzavírka a objížďka,Kralice n.Osl.,Revitalizace trati Povinná
Soubory: dl-2120750943317861556.pdf, dl-7134811278030786321.pdf
7.4.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Povinná
Soubory: 170407_ro_1.pdf
30.3.2017 - 8.4.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 02/2017 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 7. 4. 2017 v budově OÚ v Březníku od 18 hodin. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 02/2016 5. Zpráva KV a FV 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Příprava stavebních míst, výkupy a prodej pozemků - informace 8. Schválení účetní uzávěrky Obce 9. Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ 10. Schválení obecních směrnic 11. Schválení rozpočtu 2017 12. Různé a diskuze
Soubory: 1702_pozvanka.pdf
22.3.2017 - 8.4.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Povinná
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Soubory: 2017_rozpocet_navrh.pdf
20.3.2017 - 7.4.2017 Pozvánka a materiály na 36. Valnou hromadu svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Povinná
Soubory: vyřazení him_vak_2016.pdf, vstup a výstup obcí_vak.pdf, prodej obchodní spilečnosti em_vak.pdf, spolufinancování vodovodního díla_vak.pdf, střednědobý výhled_vak.pdf, aktualizace sdp_vak_2016.pdf, rozpočet svazku 2017_vak.pdf, příspěvky obcí na investice 2016.pdf, plán investic 2016.pdf, závěrečný účet 2016_vak.pdf, plnění rozpočtu_2016.pdf, plnění investic_vak.pdf, pozvánka vak 2017.pdf
8.3.2017 - 31.12.2017 VAK Třebíč - ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., Povinná
VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese: http://www.vaktr.cz/hospodareni.html Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.
Soubory: dl-6339651587737407339.pdf
6.3.2017 - 26.4.2017 Usnesení o opakované dražbě Povinná
KÚ Březník, č. e.: 53, na p. č. 3272/3, LV 712
Soubory: 170306_194.pdf, 170306_194_1.pdf
24.2.2017 - 11.3.2017 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Povinná
ČJ/MNnO 812/17/Dop/Kob
Soubory: 170224.pdf
24.2.2017 - 30.6.2017 Oznámení o zahájení řízení o uzavírce komunikace Informace
Soubory: dl-81375066900141513221.oznámení zahájení řízení.pdf, dl-2082834257651754192výkresy a4.pdf
22.2.2017 - 31.12.2017 Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný Povinná
Soubory: dl-6337940626969353710Čj - uzsvm_bji_1904_2017-bjim(1).pdf, dl-8181152602342522200březník.pdf
21.2.2017 - 23.3.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 + pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby Povinná
Soubory: dl-8668354228212068766návrh rozpočtu 2017.pdf, dl-8249658261142066920pozvánka na vh.pdf, dl-123214099655283630rozpočtový výhled 2018-2021.pdf
13.2.2017 - 31.3.2017 Tisková zpráva FÚ pro KV - daň z příjmů Povinná
Soubory: dl-1429151489937052944daň z příjmů - 2017 - tz.pdf
2.2.2017 - 11.2.2017 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2017 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 10. 2. 2017 v budově OÚ, začátek 18:00 h. Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 01/2017 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 12/2016 5. Zpráva KV 6. Stavba kanalizace a ČOV – informace 7. Příprava rozpočtu 2017 8. Různé a diskuze
Soubory: 1701_pozvanka.pdf
20.1.2017 - 23.2.2017 Návrh zadání Uzemního plánu Náměšť nad Oslavou Povinná
Soubory: dl-3700519661959761009návrh_zadání_Úp_náměšť_n_osl.pdf, dl-4028736653433538613oznámení_do_Úp_náměšt_n_o.pdf
12.12.2016 - 11.1.2017 Obecně závazná vyhláška obce Březník č. 1/2016 o nočním klidu Povinná
Soubory: 161212_vyhlÁŠka_noční klid.pdf
11.11.2016 - 7.4.2017 Pravidla rozpočtvého provizoria pro rok 2017 Povinná
Soubory: 161111_proviz_rozp.pdf
1.11.2016 - 11.11.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2016. Místo konání: OÚ Březník Termín: 11. 11. 2016 v 18 hodin
Soubory: 1605_pozvanka.pdf
25.10.2016 - 25.1.2017 VODOVODY A KANALIZACE - Smlouva o poskytnutí dotace – Mohelno Povinná
http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html
Soubory: smlouva_vak.pdf
19.10.2016 - 2.11.2016 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací Povinná
Soubory: 160816_712.pdf, usnesení kraj.pdf
19.10.2016 - 2.11.2016 Veřejnoprávní smlouva - projednání přestupků Povinná
Soubory: keox3654930960529632757.pdf, rozhodnutí kraj.pdf
9.10.2016 - 25.10.2016 Oznámení o záměru Povinná
Na základě ustanovení § 39 a odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se záměrem zastupitelstva obce schváleným dne 15. 9. 2016 usnesením č. 30/2016, zveřejňuje obec tento záměr prodat následující nemovitosti konkrétním zájemcům na základě jejich žádostí.
Soubory: 161009_oznameni_prodej_poz.pdf, 161009_oznameni_priloha_1_gp_602.pdf, 161009_oznameni_priloha_2_gp_00597.pdf, 161009_oznameni_priloha_3_gp_0302_cb.pdf
3.10.2016 - 18.10.2016 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Informace
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: LV 333 KÚ pro kraj Vysočina, KP Třebíč Okres: Třebíč Obec: Březník Kod k.ú.: 614441 Březník Podíl: 1/1 Budovy: Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Březník, č.e. 53 Rod. rekr. 3272/3, LV: 712
Soubory: exek..pdf
28.9.2016 - 8.10.2016 Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina - tel. spojení do volební místnosti Povinná
Soubory: sken_(2016-10-3)_864.pdf
23.9.2016 - 9.10.2016 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy Povinná
KUJI 69990/2016 OUP 218/2015 OUP-342
Soubory: vyhláška kraj vysočina.pdf
22.9.2016 - 7.10.2016 O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina Povinná
Soubory: oznámení.pdf
14.9.2016 - 31.12.2016 Údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný Informace
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2016. Tento seznam bude vždy aktualizován pololetně a vždy Vám bude předán ke zveřejnění na Vašich úředních deskách. Žádáme Vás tímto o zveřejnění informace pro veřejnost a výzvy občanům (zaslaných Vám již v březnu loňského roku) a aktualizovaného seznamu Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.
Soubory: poz..pdf
8.9.2016 - 31.10.2016 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez Informace
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož vlastníkem je E.ON Distribuce, a.s. Tímto si vás dovolujeme požádat, abyste přiložené Upozornění (plakát) co nejdříve zveřejnili ve vaší územní působnosti způsobem u vás obvyklým, a to včetně oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.). Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo ne-provedou ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí zaměstnanci naší společnosti, nebo pověřené organizace na zá-kladě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Věříme, že vy i vaši občané pochopíte důležitost provedení výše zmíně-ných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie. Předem děkujeme za spolupráci. S pozdravem Bohdan Důbrava pověřen vedením Správy sítě VN, NN a ZP
Soubory: plakát.pdf, podmínky.doc
7.9.2016 - 15.9.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Pozvánka na veřejné zasedání č. 04/2016, (XI. zasedání volebního období 2014-2018) Datum, čas a místo konání:15. 9. 2016 19:00 OÚ v Březníku Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2016 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 8/2016 5. Dohoda o převodu investorství – Kanalizace a ČOV 6. Žádosti odkup pozemků v obci 7. Kupní a plánovací smlouvy – Za branou 8. Lokalita Za branou II – zájem, výkupy pozemků, pravidla koupě, předpokládaný postup, jiné možnosti. 9. Různé a diskuze
Soubory: sken_(2016-9-7)_zo.pdf
30.8.2016 - 17.9.2016 Oznámení o záměru Povinná
Lokalita Za branou.
Soubory: 160830_oznameni_za_branou_nov.pdf
26.8.2016 - 7.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Povinná
Soubory: zap.pdf
23.8.2016 - 7.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů - INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků Povinná
Soubory: sken_(2016-8-22)_volby.pdf
8.8.2016 - 30.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
Pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 stanovuji pro volební okrsek č. 1 počet členů volební komis 5 a jeden zapisovatel.
Soubory: 160808_popcet_clenu.pdf
1.8.2016 - 16.8.2016 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Informace
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem v Třebíči dne 12.12.2007 č.j. 9 Nc 1902/2007-4, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 14.06.2006 č.j. 11 C 31/2006 proti povinné(mu): Milan Račanský bytem Březník 247, Březník, PSČ: 675 74, RČ: 461116/150
Soubory: keox1255595012893265969.pdf
1.8.2016 - 15.9.2016 Výsledky celoplošné deratizace obce Březník Informace
Soubory: deratizace 2016.pdf
1.7.2016 - 1.8.2016 Výpočet ceny stočného pro obec Březník Povinná
Soubory: porovnání březník.pdf
8.6.2016 - 17.6.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2016 Datum, čas a místo konání: 16. 6. 2016 19:30, OÚ v Březníku
Soubory: 1603_pozvanka.doc
6.6.2016 - 6.9.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Povinná
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout také na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.
Soubory: opatŘenÍ obecnÉ povahy.pdf, program zlepŠovÁnÍ kvality ovzduŠÍ.pdf, příloha č. 3 k opatření obecné povahy č.j. 30724_env_16.pdf, příloha č. 5 k opatření obecné povahy s č.j. 30724_env_16.pdf, stanovisko.pdf
16.5.2016 - 31.5.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, opravné rozhodnutí Povinná
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl že písemné vyhotovení rozhodnutí č.j. DUCR-5858/16/Vb ze dne 28. ledna 2016, kterým bylo vydáno stavební povolení na stavbu: „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ opravuje tak, že dále uvedené SO se mění a doplňují takto: SO 26-19-01 se mění na SO 26-16-01 a doplňují se SO 33-14-02 a SO 33-06-02. Více v příloze.
Soubory: sken_(2016-5-16)0001.pdf
12.5.2016 - 31.8.2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti? Informace
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Informace k tématu naleznete v příloze.
Soubory: cestovni doklady pro deti.pdf
12.5.2016 - 22.6.2016 Zahájení řízení a Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina Povinná
Veřejné projednání proběhne ve středu dne 15. 6. 2016 v Kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava. Více informací hledejte v příloze.
Soubory: keox1385970551744476981.pdf
6.5.2016 - 30.9.2016 Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ Informace
Petiční archy Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“ lze podepisovat i na našem obecním úřadě v jeho pracovní době. O dalším místech, kde bude možno petici podepsat budete informováni.
Soubory: petice proti přehradě na řece oslavě - petiční arch.pdf, petice vd Čučice.pdf, zpráva.pdf
4.5.2016 - 30.6.2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Změna sídla územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v Náměšti nad Oslavou Informace
Soubory: keox480157961056820158.doc
2.5.2016 - 30.6.2016 Informace k dani z nemovistostí na rok 2016 Informace
Letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí, hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí v roce 2016 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věci v letošním roce.
Soubory: hps_složenky.pdf, mf-inf10_9.pdf, mf-inf15_7.pdf, keox6491503012972459240.pdf
19.4.2016 - 4.5.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ, nakládání s vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod na ČOV do vod povrchových Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu Číslo jednací: ČJ/MNnO 1942/16/ŢPŢ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 18.4.2016
Soubory: keox8318467214400466158.pdf
18.4.2016 - 30.6.2016 Závěrečný účet obce Březník za rok 2015 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 21. 3. 2016. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2015. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha sestavené k 31. 12. 2015.
Soubory: návrh_4_fin.pdf, fin 12_2015.pdf, rozvaha 12_2015.pdf, příloha 12_2015.pdf, výkaz_zisku_a_ztráty_-_příspěvkové_organizace.pdf, rozvaha_-_příspěvkové_organizace.pdf, příloha_č.5_(a.4_-_podrozvahové_účty).pdf, 2016-03-31_audit.pdf, výkaz zisku a ztráty 12_2015.pdf
13.4.2016 - 17.6.2016 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Březník konaného dne 17. 6. 2016 Informace
Soubory: hs.pdf
31.3.2016 - 8.4.2016 ZRUŠENO!!! Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Březník konaného dne 8. 4. 2016 Informace
VALNÁ HROMADA BYLA NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ HONEBNÍHO STAROSTY ZRUŠENA . NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN.
Soubory: hs.pdf
23.3.2016 - 8.4.2016 VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, Pozvánka na 35. Valnou hromadu Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 35. Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 11:00 hodin.
Soubory: plán.pdf, plnění.pdf, usnesení.pdf, vyřazení majetku.pdf, zásady.pdf, změna stanov.pdf, dost o přijetí člena.pdf
23.3.2016 - 30.4.2016 U S N E S E N Í o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba Informace
JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha - východ se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
Soubory: keox3298428391657827917.pdf
22.3.2016 - 30.3.2019 Veřejnoprávní smlouva Povinná
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Tělocviční jednotě Sokol Březník.
Soubory: sken_(2016-3-22)_smlouva sokol.pdf
9.3.2016 - 17.3.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník, termín 17/3/2016, OÚ Březník, 18:00: Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 02/2016 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 1/2016 5. Žádosti do rozpočtu obce 2016 - došlé 6. Rozpočet obce na rok 2016 7. Věcná břemena 8. Různé a diskuze
Soubory: 1602_pozvanka.pdf
2.3.2016 - 18.3.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení vodosprávního řízení - Kanalizace a ČOV Březník Povinná
Číslo jednací došlého dokumentu: - Číslo jednací: ČJ/MNnO 1053/16/ŢPŢ/Such Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS. Telefon: 568 619 184 E-mail: suchanek@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 1.3.2016
Soubory: oznámení.pdf
2.3.2016 - 18.3.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povinná
Číslo jednací: MNnO 944/16/Dop/Kob Spisová značka: MNnO 256/16/Dop/Kob Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková Telefon: 568 619 122 E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz V Náměšti nad Oslavou dne 1. 3. 2016
Soubory: opatření.pdf
2.3.2016 - 31.3.2016 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 2. 2016 Informace
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA, TOLSTÉHO 15, 586 01 JIHLAVA NAŠE Č.J.: UZSVM/BJI/2046/2016-BJIM VYŘIZUJE: Pospíšilová Alena ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem TELEFON: +420 567 551 278 E-MAIL: Alena.Pospisilova@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a DATUM: 26. 2. 2016
Soubory: pozemky.pdf
29.2.2016 - 17.3.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Povinná
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 -2020. Rozpočet bude projednáván na ZO které se bude konat dne 17. 3. 2016.
Soubory: 2016_rozpocet_breznik_v7_navrh_deska.pdf
18.2.2016 - 10.3.2016 Svazek obcí pro komunální služby - veřejná vyhláška Povinná
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10.3.2016 Záverečný účet za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Návrh rozpočtu na rok 2016 Rozpočtový výhled do roku 2020
Soubory: 2016-03-18-svazek_bar.pdf
4.2.2016 - 29.2.2016 Veřejná vyhláška - s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ Povinná
DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Č. j.: DUCR-5858/16/Vb
Soubory: vv_stav. povolení_dráha.pdf
25.1.2016 - 25.1.2016 Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnoce vlivů na udržitelný rozvoj území Povinná
KUJI 5313/2016 OUP 218//2015 OUP-36
Soubory: 1.pdf
21.1.2016 - 29.1.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2016. Místo konání: OÚ Březník Datum a čas: 29. 1. 2016, 18:30 Program jednání dle přílohy.
Soubory: 1601_pozvanka.pdf
21.1.2016 - 29.1.2016 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 01/2016. Místo konání: OÚ Březník Datum a čas: 29. 1. 2016, 18:30 Program jednání dle přílohy.
Soubory: generel_lapv___vc._protokolu.pdf
7.1.2016 - 28.1.2016 Zápis do I. třídy Informace
Základní škola a mateřská škola Březník
Soubory: 160107_zápis.jpg
17.12.2015 - 7.1.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Povinná
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Oslava v říčním kilometru (dále jen „ř. km“) 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice po hráz Veselského rybníka v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975 (od soutoku s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje Vysočina. KUJI 79061/2015 OŽPZ 1850/2015 PP-19
Soubory: vv_záplav. plocha.pdf, keox5616231858123296247.pdf
8.12.2015 - 20.12.2015 Oznámení zahájení stavebnho řízení Hlášení
DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc “Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“
Soubory: vv_dráhy.pdf
8.12.2015 - 16.12.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 06/2015 Povinná
Místo konání: OU Březník, termín 16. 12. 2015, 19:00 hod Program jednání: 1. Schválení programu jednání ZO č. 06/2015 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty 4. Informace o hospodaření FIN za 11/2015 5. Zpráva kontrolních výborů 6. Rozpočtové opatření 7. Schvalování rozpočtových opatření v závěru roku 8. Rozpočtové provizorium na rok 2016 9. Zásady a postup poskytování dotací z rozpočtu obce 10. Příprava prodeje a výkupu pozemků v obci 11. Informace o projektech roku 2015 12. Žádosti 13. Různé a diskuze
Soubory: 1506_pozvanka.pdf
4.12.2015 - 7.1.2016 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, veřejná vyhláška Kanalizace a ČOV Březník Povinná
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem Březník – kanalizace a ČOV v katastrálním území Březník. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení - návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě, na den 7. 1.2016 (čtvrtek) v 9.00 hod se schůzkou pozvaných (viz. příloha) v zasedací místnosti objektu obecního úřadu v Březníku.
Soubory: keox1910122118161647601.pdf
2.12.2015 - 7.1.2016 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 11. 2015 Informace
Soubory: keox2274696805512414860.pdf, keox1881177310801645997.pdf
16.11.2015 - 30.11.2015 Aktualizace Generelu LAPV - Obec Březník (LAPV Březník) Informace
Podklady pro jednání.
Soubory: 60442_2015-mze-15121.pdf, breznik.jpg, el breznik.doc, seznam lokalit a dotcenych obci pm.doc
9.11.2015 - 30.6.2016 Informace o možnosti rušení televizního příjmu provozem sítí LTE Informace
Rušení televizního příjmu – jak postupovat? Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G. V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu je ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu. Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/
Soubory: informace o rušení televizního vysílání.pdf
9.11.2015 - 24.11.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Ladislav Sochor, Březník č.p. 239, č.j.: 1022/2015
Soubory: 1511101022_1.pdf
30.10.2015 - 15.11.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Aleš Doležal, č.p. 127, Březník. Č.j.: 900/2015
Soubory: 151030900.pdf
30.10.2015 - 15.11.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Východ, Nerudova 1 772 58 Olomouc, IČ 70994234 se sídle, Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 Číslo jednací: 957/2015
Soubory: 151030957.pdf
28.10.2015 - 6.11.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 05/2015 Povinná
Datum, čas a místo konání: 5. 11. 2015 19:00 OÚ v Březníku
Soubory: 1505_pozvanky.pdf
26.10.2015 - 28.2.2017 CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Informace
Zdarma
Soubory: 4.pdf
25.10.2015 - 10.11.2015 Oznámení o záměru Povinná
Oznámení o záměru o pronájmu nebytových prostor na adrese Březník p. 66. Výlučně kancelář.
Soubory: 151025_oznameni_nebyt_66.pdf
23.10.2015 - 6.11.2015 Pozánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva - Březník, které se koná dne 6. 11. 2015 Informace
Soubory: 151023_hs.pdf
23.10.2015 - 7.11.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Karel Hochmuth, Březník č.p. 115, č.j.: 899/2015
Soubory: 151023899.pdf
20.10.2015 - 20.11.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Krajský úřad Kraje Vysočina Povinná
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území význammného vodního toku Oslava v ř. km 17,435 - 96,381.
Soubory: 151020_kraj.pdf
9.10.2015 - 24.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 900/2015, Aleš Doležal, smrk
Soubory: 151009900_úř.d..pdf
7.10.2015 - 22.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 899/2015 ,Karel Hochmuth, smrk
Soubory: 151009899.pdf
2.10.2015 - 20.10.2015 Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby Povinná
Č.j.: 821/2015, Jaroslav Bohuslav
Soubory: 151002_bohuslav_rozhodnutí.pdf
23.9.2015 - 24.10.2015 Oznámení o konání výběrového řízení - VI. kolo - zájemce o koupi Dětského tábora v Náměšti nad Oslavou Povinná
Soubory: iv.kolo_tábor.pdf, tábor_prohlášení.pdf
16.9.2015 - 24.9.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2015 Povinná
Zasedání se uskuteční 24. 9. 2015 v budově OÚ Březník. Začátek v 19 hod.
Soubory: 1504_pozvanka.pdf
16.9.2015 - 2.10.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení kácení dřevin mimo les Povinná
Č.j.: 821/2015, Jaroslav Bohuslav
Soubory: 150916_bohuslav_zahájení.pdf
9.9.2015 - 15.9.2015 Zveřejnění informací o zakázce Povinná
Dopravní napojení obytné zóny pro 3RD, lokalita Horky Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná ve smyslu § 12, odst. 3 a § 18, odst. 5 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Soubory: zverejneni informace o zakazce sjezd.pdf
21.8.2015 - 30.9.2015 Žádost o spolupráci Informace
Doplnění údajů o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný.
Soubory: keox9187918021007243311.pdf, kat.tab.pdf
21.8.2015 - 31.8.2015 Zrušení rozhodnutí Hlášení
hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Soubory: sucho_zrušení.pdf
20.8.2015 - 20.8.2025 Veřejnoprávní smlouva Povinná
Obnova střechy Kostela Nanebevzetí Panny Marie Marie v Březníku.
Soubory: 150819_smlouva_farnost.pdf
10.8.2015 - 25.9.2015 Odročení dražebního jednání Povinná
I. Dražební jednání č.j. 081 EX 45256/10-328 ze dne 2.7.2015 nařízené na den 6.8.2015 v 12:30 hod. se odročuje na den 24.9.2015 v 13:00 hod. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 081 EX 45256/10-328 ze dne 2.7.2015, než ta, která byla dotčena změnou, se nemění.
Soubory: usnesení_krutiš.pdf
7.8.2015 - 30.9.2015 ROZHODNUTÍ Povinná
hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Soubory: rozhodnutí.pdf
27.7.2015 - 31.8.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Povinná
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek + další souvisejícíc dokumenty.
Soubory: veřejná vyhláška.pdf, návrh.pdf, program zlepŠovÁnÍ kvality ovzduŠÍ.pdf
8.7.2015 - 31.7.2015 Oznámení o konání výběrového řízení - III. kolo - zájemce o koupi Dětského tábora v Náměšti nad Oslavou Povinná
Nabídky budou přijímány do 30. 7. 2015 v čase do 14.00 hodin.
Soubory: 150708619.pdf
7.7.2015 - 7.8.2015 U S N E S E N Í o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba Povinná
č.j. 081 EX 45256/10-328 Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Třebíči ze dne 3.1.2011, č.j. 9 EXE 2529/2010-9, které nabylo právní moci dne 19.4.2011, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Třebíči č. j. 13 EC 835/2010 ze dne 27.9.2010, který nabyl právní moci dne 22.10.2010, vykonatelného dne 9.11.2010 k uspokojení pohledávky oprávněného: Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí čp.808 / čo.66, 110 00 Praha - Praha 1 , IČ: 27646751, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5, 140 00 Praha - Praha 4 proti povinnému: Martin Krutiš, bytem Stromořadní 542, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, nar. 17.5.1989
Soubory: dražební vyhláška _č.p. 73.pdf
22.6.2015 - 30.6.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 03/2015 Povinná
Zasedání se uskuteční dne 30. 6. 2015 od 19 h v budově OÚ Březník. Hlavním bodem jednání je schválení závěrečného účtu obce za rok 2014.
Soubory: 1503_pozvanka_.pdf
12.6.2015 - 30.6.2015 Závěrečný účet obce Březník za rok 2014 Povinná
Návrh závěrečného účtu obce Březník za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedená odborem kontroly Krajským úřadem kraje Vysočina dne 8. 6. 2015. Přílohy závěrečného účtu: Obec Březník: Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Březník: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.
Soubory: závěrečný účet_návrh_2014_final.pdf, rozvaha 12_2014.pdf, výkaz zisku a ztráty 12_2014.pdf, rozvaha_-_příspěvkové_organizace(5).pdf, výkaz_zisku_a_ztráty_-_příspěvkové_organizace(4).pdf, audit_přezkoumání hospodaření_2014.pdf, příloha 12_2014.pdf, fin 12_2014.pdf, příloha_příspěvková organizace_č.5_(3).pdf
20.5.2015 - 19.6.2015 Výběrové řízení č.j.: KRPJ-35220/ČJ-2015-1600MN ze dne 19.5.2015 Povinná
Areál dětského tábora u Námště nad Oslavou včetně všech součástí a příslušenství.
Soubory: tábor.pdf, tábor_2.pdf
18.5.2015 - 3.6.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
č.j.: 215/2015 LM – Rozhodnutí o vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu TP.
Soubory: vyhláška_artur.pdf
13.5.2015 - 23.6.2015 Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 9636/14-53 Povinná
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Soubory: 2015_exe.pdf
28.4.2015 - 2.6.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Informace
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin úterý od 8.00 do 13.30 hodin středa od 8.00 do 17.00 hodin čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin pátek od 8.00 do 13.30 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 929423/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929424/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929425/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929426/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929427/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929428/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929429/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929430/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929431/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929432/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929433/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929434/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929435/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929436/15/2900-11460-304013, hromadný předpisný seznam čj. 929437/15/2900-11460-304013, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.
Soubory: fú.pdf
15.4.2015 - 9.5.2015 Oznámení o konání výběrového řízení č. j. KŘPJ-35220/ČJ-2015-1600MN Povinná
Oznámení o konání výběrového řízení č. j. KŘPJ-35220/ČJ-2015-1600MN na zajištění zájemce o koupi nemovitosti – areál Dětského tábora v Náměšťi nad Oslavou včetně všech součástí a příslušenství dle LV č. 548 v obci a kú Kralice nad Oslavou a dle LV č. 556 v obci a kú Březník. Nedílnou součástí je i výběrové řízení na prodej věcí movitých potřebných pro provozování tohoto tábora.
Soubory: dt_-_oznameni_o_vr_p.pdf, dt_-_zadost_o_vyvese.pdf
15.4.2015 - 25.4.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava Povinná
Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava
Soubory: ozn._namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vy.pdf, namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vyhlase.pdf
15.4.2015 - 25.4.2015 Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava Povinná
Oznámení o zahájení správního řízení - vypořádání námitky k návrhu na vyhlášení NPR Divoká Oslava
Soubory: ozn._namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vy.pdf, namitka_povodi_moravy_s.p._k_navrhu_na_vyhlase.pdf
15.4.2015 - 23.6.2015 Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Povinná
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
Soubory: 18198_2015-mze-15120.pdf, navrh oop npp labe.pdf, navrh oop npp odry.pdf, navrh oop npp dunaje.pdf, seznam obci v povodi labe.pdf, seznam obci v povodi odry.pdf, seznam obci v povodi dunaje.pdf
8.4.2015 - 16.4.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník Povinná
Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březník č. 02/2015. Jednání se uskuteční ve čtvrtek v místnosti OÚ Březník. Začátek je v 19:00. Hlavním bodem je informace a jednání ZO o členství obce ve svazcích a právnických osobách. Předpokládaný konec je ve 21 hod.
Soubory: 1502_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
7.4.2015 - 18.5.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu č.p. 215/2015 LM.
Soubory: 150407_změna_vlk.pdf
1.4.2015 - 17.4.2015 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Březník Hlášení
Ta se bude konat dne 17. 4. 2015 od 8 hodin v hosinci Na Růžku v Březníku.
Soubory: 150401330.pdf
30.3.2015 - 15.4.2015 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Povinná
Číslo jednací: 215/2015-LM
Soubory: 150330215.pdf
24.3.2015 - 10.4.2015 P O Z V Á N K A a závěrečný účet svazku Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč
Soubory: vak_pozvánka.pdf, vak_závěrečný účet.pdf
24.3.2015 - 10.4.2015 P O Z V Á N K A a závěrečný účet svazku, plnění a návrh rozpočtu Povinná
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč
Soubory: plnění investic.pdf
10.3.2015 - 30.3.2015 Aukční vyhláška Č.j.: 13322, BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice Informace
Příloha č.1
Soubory: 150310_vyhláška.pdf
23.2.2015 - 10.3.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - prodej bytu 2+1 v obci Březník Informace
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání elektronické dražby se stanovuje na 13. dubna 2015, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude ve 13:00 hod.
Soubory: 150223_dražba.pdf
20.2.2015 - 8.3.2015 Přílloha č.1 a aukční vyhllášce Povinná
Touto Přílohou se opravuje písařská chyba v Předmětu aukce, která bude zahájena dne 24.2.2015 v 12:00 hod. na www.prodej-aukci.cz, ID aukce: 13347. Aukce bude ukončena dne 24.2.2015 v 12:30 hod., pokud nebude Aukce prodloužena dle podmínek stanovených v Aukčním řádu.
Soubory: priloha_1_aukcni_vyhlaska_13347_signed.pdf
19.2.2015 - 28.2.2015 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Povinná
Obec Březník oznamuje, že dne 27. 2. 2015 v 18:00 hod se bude v budově OÚ Březník konat veřejné zasedání ZO č. 01/2015. Hlavním programem je rozpočet pro rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 až 2019.
Soubory: 1501_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
17.2.2015 - 4.3.2015 Veřejná vyhlášeka - rozhodnutí o umístění stavby Informace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 - IČ 70994234 , kterou zastupuje na základě plné moci SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova č.p.688/26, Veveří, 602 00 Brno 2 - IČ 44960417 podala dne 30.12.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
Soubory: 150217_revitalizace.pdf
11.2.2015 - 27.2.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Povinná
Obec Březník zveřejňuje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech návrh rozpočtu na rok 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 26.2. 20015, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2015.
Soubory: 2015_rozpocet_breznik_v6_navrh.pdf
26.1.2015 - 24.2.2015 Aukční vyhláška Č.j.: 13347, BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice Informace
Soubory: keox8609568466767193679.pdf
1.1.2015 - 28.2.2015 Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" Povinná
Oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje": tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornění: každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum zveřejnění bude uvedeno v Informačním systému SEA.
Soubory: 140109_plán.pdf
31.12.2014 - 28.2.2015 Oznámení koncepce „Národní plán povodí Dunaje Povinná
Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornění: každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum zveřejnění bude uvedeno v Informačním systému SEA.
Soubory: 1501061157.pdf
23.12.2014 - 31.3.2015 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava Povinná
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni dotčeným obcím a kraji.
Soubory: oznámení návrhu na vyhlášení (obce a kraj), npr divoka oslava.pdf, příloha č.1, seznam parcel.pdf
23.12.2014 - 31.3.2015 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice. Povinná
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice.
Soubory: ozuopk-oznameni_o_vyhlaseni_npr_soutok_osavy_a_chvojnice-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_2-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_1-20141217.pdf, ozuopk-npr_soutok_oslavy_a_chvojnice_priloha_3-20141217.pdf
16.12.2014 - 17.1.2015 Program rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018 Povinná
Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do 5 dnů od konání veřejného projednání (datum veřejného projednání, kterého se může každý zúčastnit, zveřejní KÚ Kraj Vysočina na své úřední desce a toto datum bude také zveřejněno v Informačním systému SEA). Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP186K
Soubory: 1412151117.pdf
7.12.2014 - 15.12.2014 Oznámení o připravovaném zasedání zastupitečlstva obce. Povinná
Obec Březník oznamuje, že dne 15. 12. 2014 se na obecním úřadě koná zasedání ZO č. 06/2014.
Soubory: 1406_zapis_p1_pozvanka_na_zo.pdf
21.6.0201 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017 Povinná
Soubory: 170621_ro21.pdf
30.11.-0001 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 58/2018 Povinná
Soubory: 181227_ro_58.pdf