MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název:

Obec Březník

2. Důvod a způsob založení:

Obec Březník vznikl jako územně samosprávný celek v souladu s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích k 24. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Veřejnou a státní správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu.

3. Organizační struktura:

 • Zastupitelstvo
 • Starosta
 • Zástupce starosty
 • Výbor kontrolní
 • Výbor finanční
 • Administrativní pracovnice

Starosta:                      Ing. Ladislav Malach

Místostarosta:             Mgr. Simona Nabytá

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Březník, 675 74 Březník 247

Pondělí - úřední den
Úterý

Středa - úřední den
Čtvrtek

Pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 14.00
8.00 - 11.30
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00

12.30 - 17.00

12.30 - 17.00
-

elektronická podatelna:                      podatelna@obecbreznik.cz
e-mail pro běžnou komunikaci:          obec@obecbreznik.cz
www:                                                  http://www.obecbreznik.cz

ID datové schránky:                           pqyatm4

facebook:                                           http://www.facebook.com/ObecBreznik

5. Případné platby můžete poukázat na účet číslo:

Komerční banka, č.ú.: 3220-711/0100

6. IČO: 00289132

7. DIČ: CZ 00289132

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Schválený rozpočet pro rok2019 (rozpočet a jeho rozpis zveřejněn 25. 4. 2019): návrh,

rozpočet, rozpis, výhled

Rozpočtová opatření 2019: (jsou dostupná na úřední desce) *po schválení rozpočtu

 

Schválený rozpočet pro rok 2018: rozpočet, rozpis, výhled

Rozpočtová opatření 2018: (jsou dostupná na úřední desce)

 

Schválený rozpočet pro rok 2017: odkaz
Rozpočtová opatření 2017: (jsou dostupná na úřední desce)

 

Schválený rozpočet pro rok 2016: odkaz
 

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace lze podat:

 • ústně – osobně nebo telefonicky na obecním úřadu
 • písemně – poštou na kontaktní adresu obecního úřadu nebo osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu
 • e-mailem
 • prostřednictvím datové schránky

Ze žádosti musí být zřejmé:

 • kdo dotaz činí – žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. V písemné žádosti žadatel uvede základní identifikační údaje (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČ, adresa sídla, popř. adresa pro doručování), a podpis.
 • komu je určena – Obci Březník, popřípadě Obecnímu úřadu
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují starosta, místostarosta, úředník obecního úřadu s ohledem na předmět dotazu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby: 

 • poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (ze zákonných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dnů)
 • odložením žádosti - pokud se požadované informace nevztahují k obce či obecního úřadu nebo je-li žádost neúplná a žadatel po výzvě k doplnění žádost do 30 dnů nedoplní
 • rozhodnutím o odmítnutí žádosti – pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, a žadatel po výzvě k upřesnění žádost do 30 dnů neupřesní. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat dle § 16 zákona odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel u povinného subjektu z důvodů, za podmínek a ve lhůtě uvedených v § 16a zákona. Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou v zákoně č. 123/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. 

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Obecní úřad Březník, 675 74 Březník 247 – podatelna

Elektronicky na kontaktní spojení v bodu 4.

11. Opravné prostředky: 

Samostatná působnost obce 

Při rozhodování obce v samostatné působnosti se neuplatní postup dle správního řádu a nevydává se správní rozhodnutí (s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích). Nelze se proto bránit formou odvolání. Opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti může na základě podnětu přezkoumat starosta obce.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem nebo je-li obecně závazná vyhláška obce v rozporu se zákonem, lze podat písemný podnět Ministerstvu vnitra ČR. Lhůta pro podání podnětu není stanovena. Další postup je upraven v ust. § 123 a 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se podává u úřadu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat, ale je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). O odvolání proti rozhodnutí městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje rada města, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad.

Na postup při vyřizování  žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u městského úřadu stížnost v případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti nebo s výší úhrady nebo marně uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, popř. informace byla poskytnuta jen částečně.

12. Formuláře:

Najdete zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Najdete zde

14. Nejdůležitější předpisy:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zák. č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu dle § 17 zákona. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví dle podkladů poskytnutých zaměstnancem vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v rámci jehož odboru je informace poskytována) dle sazebníku:

a) mzdové náklady 50,- Kč za každou ukončenou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace,

b) materiálové náklady
2,- Kč za každou stránku formátu A4 a 4,- Kč za stránku formátu A3 černobílé fotokopie, 
2,- Kč za pořízení jedné stránky formátu A4 a 4,- Kč za pořízení jedné stránky formátu A 3 prostřednictvím počítačové tiskárny, 
15,- Kč za 1 ks diskety, 
15,- Kč za 1 ks CD-R,

c) doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Před poskytnutím informace bude žadateli písemně sdělena výše úhrady se způsobem jejího vyčíslení. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

16. Licenční smlouvy
Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Březníku, příspěvková organizace, 675 74 Březník 89, IČ 69748128

 

 

Zodpovídá: starosta

Vytvořeno / změněno: 19. 3. 2019