MenuMenu

NewsletterNewsletter

Zadejte Váš e-mail pro odběr aktualit

AnketaAnketa

OkoliOkoli

OdkazyOdkazy

Dotace poskytované z rozpočtu obce

Obec Březník poskytovala a poskytuje podporu všem spolkům majícím sídlo a působícím v obci Březník. Pro zajištění transparentnosti tohoto postupu se rozhodla přijmout pravidla pro poskytování těchto dotací tak, aby byla v souladu s příslušnou legislativou.

Poskytování dotací obcí Březník se řídí obecně závaznými právními předpisy zejména:

  • zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,

Dotace, tj. peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu obce, se mohou poskytovat na účel určený obcí Březník a to jako:

  • Programová dotace - v dotačním programu vyhlášeném obcí pro dané dotační období

  • Individuální dotace - na účel, z důvodů zvláštního zřetele vhodného, určený žadatelem v žádosti o individuální dotaci, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

  • Na základě zvláštního zákona

Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem v obci Březník, které mají k datu podání žádosti vyrovnány všechny splatné závazky vůči obci.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Březník

Formulář žádosti

Formulář vyúčtování

Poskytnuté dotace

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace